Hjælp og støtte

Når du går på KHS er det vigtigt, at du trives, både fagligt, personligt og socialt. Derfor har vi et stort netværk rundt om alle vores elever, der hjælper, støtter og vejleder under uddannelsen.

Hvis du får brug for det, så er vi klar til at hjælpe dig

Alle elever på skolen
 • Får en kontaktlærer/ tutor for den klasse, du går i

 • Får en fast studievejleder, som hører til den klasse, du går i

Hver klasse har en kontaktlærer/tutor, som du kan gå til, hvis du har problemer eller mistrives. Vores team af studievejledere er også sat i verden for at hjælpe dig, hvis der er ting ved studiet, du synes er vanskeligt, eller hvis der er andre problemer, der gør det svært for dig at følge ordentligt med i timerne. 

Ungecoaching & gruppecoaching

Hvis der i en klasse ikke er et godt socialt miljø eller generel mistrivsel, så kan skolen tilbyde at hjælpe med forbedringer. Det kalder vi gruppecoaching eller ungecoaching, og her har man typisk fokus på et bestemt tema. De hjælper med løsningsorienterede mål i fællesskab med hele klassen og med kontaktlæreren.  

Alle elever vil blive læsescreenet inden for de første måneder på skolen

Det er skolens læsevejledere, der står for at screeningen. Screeningen har bl.a. til formål at identificere eventuelle læse- og skrivevanskeligheder, så vi kan give dig den bedste støtte og hjælp.  Det er ofte gennem vores screening, at ordblindhed opdages.


Er du ordblind?
Vores faglige vejledere hjælper ordblinde elever med at få de rette hjælpemidler, og vejleder i hvordan du får størst muligt udbytte af undervisningen. Skolen tilbyder også ordblindeundervisning, hvis du har brug for det.

Talblindhed og matematikforståelse
Hvis du er talblind eller har særlig svært ved matematik, så har du også mulighed for at få hjælp. Alle elever bliver screenet for talblindhed på grundforløbet. Herefter tages der stilling til eventuelle hjælpeforanstaltninger.

SPS – Specialpædagogisk støtte

Vi hjælper dig godt igennem uddannelsen, hvis du har en funktionsnedsættelse eller på anden måde er udfordret. Det kan være du har et fysisk handicap, er ordblind eller har psykiske diagnoser som eksempelvis ADHD eller angst. 

Faglig og/eller personlig mentor

Hvis du har et særligt behov eller en diagnose, kan du få tildelt en SPS-mentor (SPS). Sammen ser vi på, hvad du har brug for, for at komme godt igennem din uddannelse. 

Behovet kan være meget forskelligt og kan også ændre sig undervejs i studiet. Det kan både være sociale problemer eller faglige problemer der gør, at du kan have brug for ekstra støtte i en periode.

Det kan være, du har behov for hjælp ift.:

 • At skabe overblik og fokus

 • At prioritere (skole, fritid, fag) rigtigt

 • At udvikle gode studiestrategier

 • At have en voksen at tale med, hvis livet er svært

 • At få konkret hjælp til at komme i gang med skriftlige opgaver el. større opgaver 

 En mentor har tavshedspligt, og alle oplysninger er fortrolige.

Andre støttetiltag under din uddannelse

Lektiecafé

Der er mulighed for at få hjælp til lektierne i vores lektiecafé/skrivestuer. Lektiecaféerne finder sted ad hoc, ud over året. 

Psykologordning

På Køge Handelsskole har vi en psykolog tilknyttet, hvis du har behov for det. Du bliver visiteret til en samtale hos en psykolog gennem din studievejleder, hvis vi vurderer, at du har det behov. Hvis du har brug for mere, vil du blive henvist videre.

Vi hjælper videre til offentlige tilbud

Skolens opgave er primært at hjælpe dig med at gennemføre din uddannelse på skolen. Hvis du har behov eller udfordringer ud over dette, så hjælper skolen gerne med at visitere dig det rigtige sted hen for at få mere hjælp. Det kan f.eks. være i forhold til følgende:

 • Angst

 • Depression

 • Skizofreni og andre tilsvarende lidelser

 • Misbrug af stoffer og alkohol

 • Selvskade, fx spiseforstyrrelser

Vi samarbejder i Campus Køge og med SSP

Køge Handelsskole er en del af Campus Køge og vi samarbejder på tværs af skolerne, herunder også i forhold til støttemuligheder, SSP-samarbejde, rusmidler osv.


Eksamensangst

Hvert år, når eksamen nærmer sig, så udbyder vi kursus i eksamensangst. Det kan være at du pludselig mærker presset ved at skulle præstere og er angst for ikke at kunne stå for presset. Vores kursus kan give dig nogle værktøjer til at håndtere følelsen af angst.

Sorgplan

Hvis der sker noget tragisk i dit liv, så kan vi også hjælpe. Der kan pludseligt ske store ulykker, alvorlige sygdomme, dødsfald, osv. i dit liv eller for nogen, du kender, og så kan det være svært at koncentrere sig om skolen. Skolen har en sorgplan, så vores lærere og ledere ved, hvordan vi bedst kan hjælpe dig igennem situationen.