Realkompetencevurdering

FAQ

Hvad er en realkompetencevurdering?

En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering af den enkeltes samlede mængde viden, erfaring og kompetencer. Vurderingen foretages af en uddannelsesinstitution. Får du anerkendt dine kompetencer, får du et bevis herpå.

En realkompetencevurdering tager altid udgangspunkt i de enkelte uddannelsers mål og adgangskrav.

Hvad kan jeg bruge en realkompetencevurdering til?

Du kan søge at få anerkendt dine kompetencer i forhold til tre områder:

 1. Adgangskrav
  Du kan søge om at få foretaget en vurdering af, hvorvidt dine kompetencer kan sidestilles med adgangskravene til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det gælder både adgangsgivende uddannelse og kravet om to års relevant erhvervserfaring. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis.
 2. Indhold og mål i AMU kurser eller uddannelsesmoduler
  Du kan søge om at få foretaget en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til et eller flere AMU kurser, fagmoduler på en akademiuddannelse eller moduler på en diplomuddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et kursusbevis, fagmodul bevis, eller et kompetencebevis.
 3. Indhold og mål i en hel uddannelse
  Du kan søge om at få foretaget en vurdering af, hvorvidt dine kompetencer svarer til en hel ddannelse. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et uddannelsesbevis.

Hvordan søger jeg om at blive godkendt til en realkompetencevurdering?

Du skal starte med at udfylde og indsende et ansøgningsskema, som vi bruger til at vurdere, om RKV er det rigtige for dig. Måske er det mere relevant at søge om merit, eller måske er det urealistisk at opnå godskrivning på baggrund af dine erfaringer.

Bliver du godkendt, vil du modtage en bekræftelse og det egentlige realkompetencevurderingsforløb går i gang, ved at du udfylder en egentlig RKV-ansøgning. Se RKV-forløb.

Hvordan udarbejder jeg en RKV-ansøgning?

Det er dit ansvar at indsamle og fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, som du ønsker at blive vurderet på.

I ansøgningen skal du gøre opmærksom på, hvilken uddannelse du søger vurdering i forhold til, og hvilket bevis du søger om - adgangsbevis, kompetencebevis eller uddannelsesbevis. Ønsker du hjælp til RKV ansøgningen kan du deltage i vores åbne RKV værksted.

 1. Adgangsbevis
  Hvis du søger om adgangsbevis, er det vigtigt, at ansøgningen forholder sig til adgangskravene på den uddannelse, du søger vurdering i forhold til.
 2. Kompetencebevis
  Hvis du søger om kompetencebevis(er), er det vigtigt, at ansøgningen forholder sig til kompetencemålene eller studieordningsmålene for de moduler, du søger anerkendelse af.
 3. Uddannelsesbevis
  Hvis du søger om uddannelsesbevis, er det vigtigt, at ansøgningen forholder sig til kompetencemålene eller studieordningsmålene.

Du kan orientere dig i studieordningen for den uddannelse, du ønsker vurdering i forhold til. Du finder både bekendtgørelser og studieordninger i menuen til højre eller under den uddannelse, du ønsker at blive vurderet i forhold til.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning til, hvordan en ansøgning kan opbygges - se www.minkompetencemappe.dk

 • Med udgangspunkt i Min kompetencemappe kan du bygge en ansøgning op i følgende afsnit:
 • Hvilket bevis søger jeg om - adgangsbevis, kompetencebevis, uddannelsesbevis?
 • Hvilken uddannelse drejer det sig om? Hvilket modul?
 • Kort om dig
 • Din erhvervserfaring
 • Dine erfaringer - fra foreningslivet, fritidslivet og/eller folkeoplysning
 • Andre kompetencer
 • En prosatekst, hvor du på maks. tre sider beskriver og reflekterer over egne praksiserfaringer i forhold til det, du søger RKV for, og hvor du kan udpege dilemmaer og udstikke perspektiver for udviklingen af praksis samt referere til dit dokumentationsmateriale.

Hvilken dokumentation skal jeg sende med?

Det er som nævnt dit ansvar at indsamle og fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, som du ønsker vurderet. Du skal vedlægge dokumentation for de kompetencer, der er beskrevet i ansøgningen. Det kan være:

 • Uddannelsesbaggrund med dokumentation for ikke fuldførte uddannelsesforløb med beskrivelser af studieretninger og moduler, praktikker m.v.
 • Efteruddannelse med dokumentation for projekter, højskoleophold, studieophold i udlandet, aftenskoler m.v.
 • Erhvervserfaring med dokumentation for internationale projekter, samarbejdsrelationer, dokumentations- og afrapporteringsopgaver, foredrag, artikler, folkeoplysning m.v.
 • Erfaringer fra fritidsliv, foreningsliv og folkeoplysning - med dokumentation af f.eks. ledelsesfunktioner, koordinerende funktioner, aktiviteter i forbindelse med organisationsarbejde, bestyrelsesarbejde, tillidshverv m.v.

Hvem foretager en realkompetencevurdering?

Det er de uddannelsesinstitutioner, som udbyder uddannelserne, der har forpligtelsen til at forestå den individuelle kompetencevurdering.De enkelte uddannelsesinstitutioner kan indgå aftale om samarbejde eller arbejdsdeling vedrørende gennemførelse af realkompetencevurderingen.

Hvordan bliver min RKV-ansøgning vurderet?

Når vi har modtaget din RKV-ansøgning indeholdende udvidet CV, beskrivelse af dine kompetencer i forhold til de enkelte uddannelsesmoduler samt bilag i form af dokumentationsmateriale, foretager vi vurderingen med inddragelse af relevante fagpersoner. Du kan eventuelt blive indkaldt til en uddybende samtale.

Herefter får du svar på, om der er grundlag for at iværksætte en realkompetencevurdering samt oplysning om evt. udarbejdelse af yderligere opgave.

I en realkompetencevurdering kan der ske tre ting:

 • Du får anerkendt de realkompetencer, som du har søgt om og får enten et adgangsbevis, et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis
 • Du får ikke anerkendt de realkompetencer, du har søgt om
 • Du får ikke umiddelbart anerkendt dine realkompetencer, men skal igennem et individuelt realkompetenceforløb

Hvis vi skønner, at de dokumenterede kompetencer ikke svarer til adgangskravene eller til målene for den uddannelse, der er udgangspunkt for vurderingen, kan vi afvise en ansøgning om realkompetencevurdering. En afvisning kan eventuelt følges op af en vejledning, hvis du ønsker det. Afvisning vil på lige fod med udstedelse af bevis afstedkomme samme fakturering.

Du kan læse mere om realkompetencevurdering i Realkompetencebekendtgørelsen.

Hvilke uddannelser kan man søge realkompetencevurdering til?

 • AMU
 • Erhvervsuddannelse for voksne….

Hvordan klager man over afslag?

Du har ret til at klage over en afgørelse.

Se oversigt over klageadgang på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Hvad koster det?

 • Hvad koster det?Læs mere

Hvor skal ansøgningen sendes hen?

 • Hvor skal ansøgningen sendes hen?Læs mere