Kvalitetssystemet på Køge Hansdelsskole

Kvalitetssystemets formål og mål  

Kvalitetsarbejdet på KHS har til formål at sikre en høj kvalitet i alle vores uddannelser, kurser og øvrige aktiviteter.

Kvalitetsarbejdet er således en hjørnesten i KHS virke. Vi arbejder kontinuerligt med at understøtte og sikre eleverne og kursisternes læring samt faglige og sociale trivsel, så alle elever og kursister udvikler sig og bliver så dygtige som de kan, og således også bliver attraktive for aftagerne.  

God kvalitet hos os forstår vi som;

 • Evnen til at levere undervisning på et højt fagligt niveau, der udfordrer den enkelte til at opnå de bedst mulige resultater.
 • Sikre undervisningsdifferentiering, så elever og kursister oplever at blive mødt ´der,´ og får de bedst mulige betingelser for faglig og personlig udvikling.
 • Sikre social og personlig trivsel, hvor hjælp og støtte altid er indenfor rækkevidde
 • Forpligtende samarbejder med erhvervslivet og videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på at styrke elever og kursisters merkantile dannelse og kompetencer.

For at opnå dette, arbejder vi målrettet med at understøtte og udvikle undervisningskvaliteten på alle skolens uddannelser og kurser. Vi arbejder processuelt med blik for, at undervisningen løbende må udvikles og forbedres, således undervisningen altid er indholdsmæssig, samfundsmæssig og pædagogisk tidssvarende. Forudsætningen for at dette mål opnås er, at de specifikke målsætninger i delpolitikkerne fortolkes, konkretiseres og udføres af relevante aktører i hele organisationen.

Verdensmål i kvalitetsarbejdet

Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, bekræfter troen på, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling”. Mål 4: Kvalitetsuddannelse | Verdensmålene.dk (verdensmaalene.dk)

Verdensmål nr. 4 understreger den altafgørende betydningen af kvalitet i uddannelse har som drivkraft for en bæredygtig samfundsmæssig udvikling. Som uddannelsesinstitution har vi således et særligt ansvar for, at sikre og understøtte en høj kvalitet i de uddannelser, vi tilbyder. Verdensmål nr. 4 tjener som afsæt for udviklingen af kvalitetssystemet på KHS.  

Pejlemærker for kvalitetsarbejdet

Pejlemærkerne for dette arbejde er KHS’s 4 følgende værdiorienteringer, der sætter retning for det pågående kvalitetsarbejde:                                                                  

Værdiorientering 

  Det betyder i kvalitetsarbejdet at: 

Vi er transparente 

 • alle overordnede undersøgelser af den pædagogiske kvalitet samt tilfredshedsundersøgelser, er tilgængelige på skolens hjemmeside.  
 • alle undersøgelser gennemføres systematisk med udgangspunkt i de enkelte afdelingers årshjul og procedurebeskrivelser.  

Vi skaber tryghed 

 • det som elev, kursist eller virksomhed altid opleves som trygt at deltage i organisationens kvalitative og kvantitative undersøgelser. 
 • vi er særligt opmærksomme på, at de data og evalueringer elever og kursister afgiver, behandles fortroligt og giver mulighed for at respondenterne kan optræde anonymt i de tilfælde, hvor dette er hensigtsmæssigt/påkrævet 

Vi giver og skaber indflydelse 

 • Elevdemokrati prioriteres højt på KHS. Derfor indgår elever og skolens elevråd, som vigtige aktører i kvalitetsarbejdet – både i selve udformningen af relevante kvalitetsundersøgelser, men også som vigtige sparringspartnere i forhold til at igangsætte og implementere nye tiltag, der har til formål at forbedre kvaliteten af undervisningen, den sociale trivsel og med at finde innovative løsninger på pædagogiske udfordringer. 
 • Vi bruger lærernes fagligheder og input til at skabe bæredygtige pædagogiske løsninger, der bidrager til øget trivsel og læring. 
 • KHS tætte samarbejdspartnere har mulighed for indsigt og indflydelse på kvalitetsarbejdet og dermed mulighed ofr at bidrage til en øget kvalitet i uddannelsernes udmøntning. 

Det skal give mening 

 • Vores kvalitets- og trivselsarbejde skal give mening for vores elever og kursister. Det betyder i praksis, at de undersøgelser vi gennemfører, og de forbedrende tiltag vi igangsætter, skal opleves som meningsfulde og bidrager til en oplevet øget kvalitet i den daglige undervisning og hverdag.  
 • Elever, lærere og ledelse arbejder ligeledes tæt sammen og er i løbende dialog om, hvordan den bedste kvalitet i uddannelserne opnås.    

Målsætning

Dette leder os frem til følgende målsætning og fælles afsæt for det fremtidige kvalitetsarbejde for alle af skolens afdelinger og som operationaliseres i de enkelte afdelinger:  

På Køge Handelsskole arbejder vi for at fastholde og forbedre kvaliteten af undervisningen gennem løbende og systematisk evaluering, tilpasning og forbedrende tiltag. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelserne på Køge Handelsskole foregår i et forpligtende samarbejde med organisationens elever, kursister, medarbejdere, ledelse, direktion, virksomheder og bestyrelse  

Ansvar, beføjelser og kommunikation:

Direktør, bestyrelse og den pædagogiske chefgruppe har ansvar for, at de overordnede målsætninger for kvalitet i uddannelserne forfølges aktivt, ligesom disse også har det overordnede ansvar for at kvalitetsstyringssystemet kontinuerligt tilføres de relevante ressourcer for at kunne vedligeholde kvalitetssystemet.   

 • Kvalitetschefen har det operationelle ansvar for så vidt angår kvalitetsstyring og den løbende ajourføring og udvikling af kvalitetssystemet, der gælder for hele organisationen.  Kvalitetschefen skal sikre, at kvalitetssystemet til stadighed tilfredsstiller myndighedskrav og lever op til lov om åbenhed og gennemsigtighed samt sikre at eventuelle nye myndighedskrav eller nye bestemmelser distribueres til relevante aktører i organisationen.  
 • De pædagogiske chefer har til ansvar at sikre, at der arbejdes systematisk med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i henhold til de  decentrale mål og lovbestemmelser for deres område. Den enkelte afdelings kvalitetsmål samt kvalitetshjul findes derfor  på afdelingernes respektive hjemmeside. 

 • Dele af ansvaret samt kvalitetsindsatser og kvalitetsopfølgning kan uddelegeres til de enkelte afdelingers kvalitetskoordinatorer eller andre relevante aktører. De decentrale kvalitetskoordinatorerne arbejder konkret med at udvikle og forberede årets kvalitetsindsatser samt sikre evaluering og opsamling af allerede igangsatte indsatser. kvalitetskoordinatorerne refererer til de respektive pædagogiske chefer. 

 • Alle medarbejder medvirker til at den løbende kvalitet i uddannelserne forbedres ved aktivt at tage del i de undersøgelser og evalueringer, ved at komme med input og implementere nye undervisningstiltag, der har der har til formål at øge kvaliteten i uddannelserne.