Kvalitet

Formål

På Køge Handelsskole er vi underlagt Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Det betyder, at elever, kursister, undervisere etc. har krav på en række oplysninger om Køge Handelsskole. Skolen har tilsluttet sig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens Hjemmesidevejledning, hvilket betyder, at alle oplysninger som vedrører kvalitet i uddannelserne, er at finde på vores hjemmeside.

Skolen er medlem af Uddannelsesbenchmark.dk, hvilket er et netværk for skoler indenfor ungdomsuddannelserne – det gymnasiale område (hhx, htx stx, hf), og erhvervsuddannelserne (grundforløb og hovedforløb).

Netværket er et samarbejde om kvalitet – måling af elevtrivsel, medarbejdertrivsel m.m. – samt ikke mindst, hvordan man tilrettelægger og følger systematisk op på målingerne i et samlet kvalitetsarbejdet.

Sammen benchmarker vi – det vil sige: vi sammenligner vores evalueringsresultater – og benchlearner – det vil sige: vi lærer af hinandens gode resultater og fremgangsmåder.

Læs dokumentation til Gennemsigtighed og åbenhed her:

Årscyclus/Opgaver over året

ERHVERVSUDDANNELSERNE OG HANDELSGYMNASIET HHX

Kvalitetsarbejdet på Køge Handelsskoles erhvervsuddannelser og handelsgymnasiale uddannelser skal være med til at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres på den gode måde – både fagligt og personligt. 

Kvalitetskriterier for bedre kvalitet på Erhvervsuddannelserne EUD knytter til:at skabe bedre erhvervsrettede uddannelser inden for handel- og kontorområdet

 • at få flere elever til at gennemføre
 • at skabe bedre kontakt med erhvervslivet
 • at være en spændende og udviklende arbejdsplads med effektiv institutionsdrift

Kvalitet i undervisningen er på erhvervsuddannelserne meget knyttet til at gøre undervisningen praksisnær. Det vil sige, at eleverne skal lære gennem at arbejde med opgaver og cases fra virkeligheden i erhvervslivet. Vi arbejder hen imod, at undervisningsmiljøet er mere præget af ”virksomhed” end af skole.

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet skal være med til at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres på den gode måde – både fagligt og personligt.

De mest centrale evalueringer, der hjælper os til at udvikle undervisningsmiljøet i Erhvervsuddannelserne og handelsgymnasiet er:

 • Evaluering af undervisningen, der gennemføres løbende  
 • Elevtrivselsundersøgelsen på EUD og HHX
 • Analyse af data for gennemførelse
 • Kortlægning af elevernes undervisningsmiljø hvert 3. år  
 • Medarbejdertrivselsundersøgelser

Undersøgelserne og analyserne er udgangspunkt for de handlingsplaner, der hvert år opstilles for erhvervsuddannelserne og for de gymnasiale uddannelser.

ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at Køge Handelsskole løbende evaluerer skolens AMU-uddannelser. Til formålet anvender vi systemet viskvalitet.dk og fremlægger resultaterne her på siden. Desuden kommenterer vi på resultaterne og fortæller om vores værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt.

Viskvalitet.dk er Undervisningsministeriets system til at få et fingerpeg om, hvordan det går med kvaliteten i Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). I systemet vurderer deltagerne på AMU-kurser deres uddannelse, og også deltagerens arbejdsgiver kan give sin mening til kende. 

Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse med dette system. Det samme bliver en stikprøve af de virksomheder, der har haft medarbejdere på uddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelserne har til formål, at deltagerne tilegner sig kompetencer i form af færdigheder og viden. Effektmålingen skal vise, om deltagerne har erhvervet de tilsigtede kompetencer, og om kompetencerne omsættes fornuftigt hjemme på virksomheden, eller i form af et (nyt) job, dvs. at kompetencerne har været relevante. 

Ansvarlig kontaktperson

Den ansvarlige kontaktperson er Finn Arvid Olsson.

Deltagere

Deltagerne er kursus- og uddannelseschefer

Procedurer og systemer

Uddannelsesbenchmark og Aspekt:

 • KHS samarbejder med Uddannelsesbenchmarking.dk
 • Deltager i undergruppen netværk A (København og Sjælland)
 • Mødes jævnligt for at afstemme spørgeskemaer
 • Chefgruppe på KHS høres. Mulighed for at tilføje 3-4 specielle spørgsmål

Se oversigt over Køge Handelsskoles kvalitetsarbejde.

 

Vi arbejder systematisk med kvalitet

SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE, som omhandler målinger, undersøgelser, nøgletal, opfølgningsplaner, handleplaner, selvevaluering – og organiseringen fra elever over lærere til ledere og bestyrelse.


På Køge Handelsskole gennemfører vi systematisk kvalitetsarbejde ud fra:

Beskrivelser af uddannelsesafdelingernes kvalitetskoncepter:

 • EUD og EUX business
 • HHX handelsgymnasium
 • Voksenuddannelser AMU, OBU, FVU, Akademikurser.

Det overordnede koncept beskriver systematikken på institutionsniveau. Ud fra den beskrivelse har hver uddannelsesafdeling udarbejdet et notat, der beskriver deres kvalitetsarbejde på afdelingsniveau.

Alle kvalitetskoncepterne tager højde for det formelle grundlag i form af love og bekendtgørelser.


Indhold af kvalitetskoncept

Den overordnede og de uddannelsesspecifikke beskrivelser er inddelt i tre niveauer:

 • det strategiske niveau
 • det taktiske niveau
 • operationelle niveau.


Kvalitetskoncepter på skrift

Kvalitetskoncepterne fastholder logikken med og målet for kvalitetsarbejdet. Koncepterne fungerer som en fælles platform for ledelsen, medarbejdere og andre interesserede. De er vigtige elementer i ledelsen og forankringen af kvalitetsarbejdet på skolen. 

Organisatorisk forankring

Politisk økonomisk Sekretariat

Fællesdel

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Administration

Politik for undervisningsmiljø på Køge Handelsskole:

De lovmæssige krav samt aktuel evaluering

 

 

HHX

Oplæringscenter

AMU