Gennemsigtighed og åbenhed

Formål

På Køge Handelsskole er vi underlagt Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

Det betyder, at elever, kursister, undervisere etc. har krav på en række oplysninger om Køge Handelsskole.

Skolen har tilsluttet sig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens Hjemmesidevejledning, hvilket betyder, at alle oplysninger som vedrører kvalitet i uddannelserne, er at finde på vores hjemmeside.

 

Skolen er medlem af Uddannelsesbenchmark.dk, hvilket er et netværk for skoler indenfor ungdomsuddannelserne – det gymnasiale område (hhx, htx stx, hf), og erhvervsuddannelserne (grundforløb og hovedforløb).

Netværket er et samarbejde om kvalitet – måling af elevtrivsel, medarbejdertrivsel m.m. – samt ikke mindst, hvordan man tilrettelægger og følger systematisk op på målingerne i et samlet kvalitetsarbejdet.

Sammen benchmarker vi – det vil sige: vi sammenligner vores evalueringsresultater – og benchlearner – det vil sige: vi lærer af hinandens gode resultater og fremgangsmåder.

 

Læs dokumentation til Gennemsigtighed og åbenhed her!:

 

Årscyclus/Opgaver over året

ERHVERVSUDDANNELSERNE OG HANDELSGYMNASIET HHX

Kvalitetsarbejdet på Køge Handelsskoles erhvervsuddannelser og handelsgymnasiale uddannelser skal være med til at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres på den gode måde – både fagligt og personligt. 

Kvalitetskriterier for bedre kvalitet på Erhvervsuddannelserne EUD knytter til:at skabe bedre erhvervsrettede uddannelser inden for handel- og kontorområdet

 

 • at få flere elever til at gennemføre
 • at skabe bedre kontakt med erhvervslivet
 • at være en spændende og udviklende arbejdsplads med effektiv institutionsdrift

 

Kvalitet i undervisningen er på erhvervsuddannelserne meget knyttet til at gøre undervisningen praksisnær. Det vil sige, at eleverne skal lære gennem at arbejde med opgaver og cases fra virkeligheden i erhvervslivet. Vi arbejder hen imod, at undervisningsmiljøet er mere præget af ”virksomhed” end af skole.

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet skal være med til at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres på den gode måde – både fagligt og personligt.

De mest centrale evalueringer, der hjælper os til at udvikle undervisningsmiljøet i Erhvervsuddannelserne og handelsgymnasiet er:

 • Evaluering af undervisningen, der gennemføres løbende  
 • Elevtrivselsundersøgelsen på EUD og HHX
 • Analyse af data for gennemførelse
 • Kortlægning af elevernes undervisningsmiljø hvert 3. år  
 • Medarbejdertrivselsundersøgelser

Undersøgelserne og analyserne er udgangspunkt for de handlingsplaner, der hvert år opstilles for erhvervsuddannelserne og for de gymnasiale uddannelser.

ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at Køge Handelsskole løbende evaluerer skolens AMU-uddannelser. Til formålet anvender vi systemet viskvalitet.dk og fremlægger resultaterne her på siden. Desuden kommenterer vi på resultaterne og fortæller om vores værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt.

Viskvalitet.dk er Undervisningsministeriets system til at få et fingerpeg om, hvordan det går med kvaliteten i Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). I systemet vurderer deltagerne på AMU-kurser deres uddannelse, og også deltagerens arbejdsgiver kan give sin mening til kende. 

Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse med dette system. Det samme bliver en stikprøve af de virksomheder, der har haft medarbejdere på uddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelserne har til formål, at deltagerne tilegner sig kompetencer i form af færdigheder og viden. Effektmålingen skal vise, om deltagerne har erhvervet de tilsigtede kompetencer, og om kompetencerne omsættes fornuftigt hjemme på virksomheden, eller i form af et (nyt) job, dvs. at kompetencerne har været relevante. 

Ansvarlig kontaktperson

Den ansvarlige kontaktperson er Finn Arvid Olsson.

Deltagere

Deltagerne er kursus- og uddannelseschefer

Procedurer og systemer

Uddannelsesbenchmark og Aspekt:

 • KHS samarbejder med Uddannelsesbenchmarking.dk
 • Deltager i undergruppen netværk A (København og Sjælland)
 • Mødes jævnligt for at afstemme spørgeskemaer
 • Chefgruppe på KHS høres. Mulighed for at tilføje 3-4 specielle spørgsmål

 

 

PP om Kvalitet på Køge Handelsskole

Organisatorisk forankring

Politisk økonomisk Sekretariat

Fællesdel

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Administration

Politik for undervisningsmiljø på Køge Handelsskole

De lovmæssige krav

Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:

1. Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø,

2. beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer,

3. udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de

konstaterede problemer skal løses, og

4. forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Kvalitetsarbejde på HHX og EUX & EUD Business
Skolen er med i det landsdækkende kvalitetsnetværk ”Uddannelsesbenchmark.dk”, som udarbejder digitale spørgeskemaer, opfølgninger og evalueringer på de enkelte skoler som på tværs af landet.

Den optimale rytme for elevtrivselsundersøgelser og medarbejdertrivselsundersøgelser er i netværket generelt hvert andet år, idet dette levner tid til medarbejder- og elevinddragelse i udvælgelse af problemstillinger samt evaluering af indsatsen.

Køge Handelsskole gennemfører således hvert andet år i november/december måned en undersøgelse af elevernes trivsel på HHX og EUX & EUD Business-uddannelsen.

Alle elever har mulighed for via et spørgeskema at evaluere det fysiske, sociale og æstetiske miljø, undervisningsmetoderne, studievejledning, ledelse, bibliotek, it-faciliteter, m.v.

Evaluering
På baggrund af undersøgelsernes resultater inddrages eleverne og underviserne (f.eks. gennem studieråd / elevråd og pædagogiske råd). Sammen med uddannelsescheferne udvælges en række fokusområder for forbedringer i det kommende år. Disse fokuspunkter diskuteres i alle klasser / teams, hvilket resulterer i, at der endeligt vælges 1-2 fokusområder mhp forbedringer, som kan omsættes i daglige aktiviteter og nye tiltag på de enkelte afdelinger.

Skolens afdelinger arbejder således generelt for at styrke miljøet og udviklingen i uddannelserne ved, at der tages fat på de ønsker eller problemer, som mange elever peger på.

Forbedringer
De forslag til udvikling og forbedringer, som både elever / studerende, underviserne og ledelse peger på og bliver enige om, bliver gennemført så hurtigt, som det er praktisk muligt.

Politik for Undervisningsmiljø
De gennemførte trivselsundersøgelser danner baggrund for sikkerhedsudvalgets arbejde med

politik for undervisningsmiljø.

Sideløbende med trivselsundersøgelsen foretager sikkerhedsudvalget løbende vurderinger af de sikkerhedsmæssige standarder på Køge Handelsskole.

Politik for undervisningsmiljø på Køge Handelsskole

Den seneste evaluering  peger især på følgende indsatsområder:

Det fysiske miljø
Skolens fysiske miljø er stadig positivt præget af ibrugtagningen af skolens nye undervisningsbygning med moderne undervisningslokaler og øvrige faciliteter samt et stort auditorium, hvilket eleverne udtrykker stor tilfredshed med. Der udtrykkes ligeledes stor tilfredshed med vores afdeling med arkade og pavillioner.

Ved evalueringen i 2016-17 vil der bl.a. blive spurgt ind til i hvor høj grad denne nye bygning såvel som vores pavilloner i en daglige drift fungerer.


Det psykiske miljø
Generelt er eleverne rigtig glade for at gå på skolen og der er ingen generelle problemer der kræver indgriben. Skolen har en professionel stab af mentorer, som tager hånd om elever med personlige eller andre problemer ligesom skolen er med i et stort rygestop projekt.

Æstetisk miljø
Generelt er eleverne tilfredse med vedligeholdelsen af bygningerne – herunder den daglige rengøring i klasserne såvel som i kantinen.

 • 2.6 Elevråd
 • 2.7 Sociale klausuler om uddannelses-og praktikaftaler i udbud
  • I forbindelse med udbud af større anlægsarbejder og kontraktindgåelser stiller Køge Handelsskole krav til leverandør  om indgåelse af  uddannelses- og praktikaftaler, kravet fremgå af udbudsmaterialet.

HHX

Erhvervsuddannelser

Praktikcenter

AMU

DOL

 • 1.1 Plan for udbuddet
 • 1.2 Udbuddet af uddannelse
 • 1.3 Prøver og eksamen