Social kapital

- NÅR TRIVSEL OG EFFEKTIVITET OMKRING KERNEOPGAVEN HÆNGER ULØSELIGT SAMMEN

Indhold
Både forskning og erfaringer viser, at medarbejdernes trivsel og performance øges betydeligt, når der arbejdes bevidst med social kapital.

Hvad der gemmer sig bag begrebet social kapital, og hvad får organisationers sociale kapital til at vokse? 

Virksomhedens social kapital er de sociale relationer, som udvikler sig i løsningen af virksomhedens kerneopgave. Det gælder både i relationerne mellem medarbejder og ledere samt mellem medarbejdere indbyrdes og ledere indbyrdes

En af hjørnestenene i arbejdet med social kapital er, at alle organisationens aktiviteter hele tiden kobles sammen med sikringen af procesretfærdighed og ikke mindst sikring af en fælles forståelse af, hvordan samarbejdsrelationerne på kryds og tværs i organisationen bidrager til at nå fælles mål.

En høj social kapital viser sig f.eks. ved, at evnen til at samarbejde i teamet er veludviklet og robust, ved at der fra hvert enkelt team er udsyn til andre af organisationens teams - og at der er indsigt, respekt og forståelse for alles bidrag til løsningen af hverdagens opgaver.  Endelig viser en høj social kapital sig ved, at den enkelte i organisationen kender og forstår de strategiske pejlemærker og kan agere konstruktivt derefter.

Forskellige forskningsbaserede teorier og modeller er hjælpsomme i forhold til at arbejde fokuseret med social kapital som et særligt omdrejningspunkt. Social kapital er et fokus som kan sættes ind i forskellige perspektiver - ledelsesmæssige, organisatoriske og medarbejderorienterede.

I tider med såvel mindre som større organisatoriske forandringer er det en betydelig styrke, at organisationens sociale kapital er høj. Det er netop i forandringstider, at en høj social kapital er med til, at forandringsprocesser bliver konstruktive, lærerige og udviklende samtidig med at tryghed, sammenhold og trivsel bevares for alle involverede.

Målgruppe
Ledere og medarbejdere i større og mindre virksomheder, offentlige eller private. 

Tilrettelæggelse
I samarbejde med underviser og konsulent tilrettelægges forløb, som matcher den enkelte virksomhed. Vi kan tilbyde et stort repertoire af designs. Alt lige fra involverende startprocesser til egentlig strategisk implementering.

Med udgangspunkt i jeres præcise ønsker og behov  kan vi give tilbud på særligt tilpassede konsulentydelser og/eller forløbsdesign, som sikrer et klart output. Forløbene vil altid være faciliteret af udviklingskonsulenter fra Kursuscenteret.

Eksempler på elementer, som kan indgå:

  • Korte inspirerende foredrag
  • Aktiverende workshop
  • Medarbejderinvolverende processer
  • Øvelser og ”leg”
  • Ledersparring, lederudvikling og rådgivning

Arbejdet med social kapital  kan også  tilbydes i en kompetencegivende version.

Valgfaget, Ledelse, som skaber social kapital, udbydes som  valgfag på såvel Akademi- som på diplomuddannelsen. Valgfaget åbner således mulighed for at lade arbejdet med social kapital  kan blive forankret i egentlig organisatorisk kompetenceudvikling.

Eksamen kan tilvælges efter ønske. Uanset niveau udløser valgfaget 5 ects-points, og forløbet afvikles typisk over ca. 30 lektioner. Det nærmere indhold i de respektive fag kan findes på Uddannelsesguiden eller ved  henvendelse til Charlotte Due på tlf. 2945 0275

Endelig er der også mulighed for at kombinere de særligt tilrettelagte forløb og processer med det konkrete eksamensfag.

I nogle kommuner har man f.eks. valgt at starte med en række workshops for både medarbejdere og ledere. Målet med disse har været at finde ud af, hvilke gevinster der er ved at investere i et arbejde med social kapital.

Hefter har et samarbejde med den  tilknyttede konsulent fra KHS - haft som mål at udvælge de områder, hvor man har ønsket at gøre en indsats for at øge den sociale kapital.

Som eksempler på sådanne områder områder  kan nævnes: Udvikling af teamsamarbejde, medarbejderinvolverende strategiprocesser,  positiv psykologi som ledelses filosofi, værdiskabende mødekultur og mange andre områder. Arbejdet med disse områder kan forme sig som særligt tilrettelagte forløb og/ eller som egentlige uddannelsesmoduler.

Evalueringsprocesser og ud-date-seminarer afslutter og udvikler den givne investering.

Læringsform
Erfaringsbaseret og deltagerinvolverende læring er fundamental og central i alle forløbsdesigns.

Udbytte (hvad får deltagerne med hjem)
Afhængig af design vil deltagernes udbytte spænde over alt lige fra inspiration til erhvervelse af konkret kompetence i uddannelsesmæssig forstand.

Social Kapital  er som fag så bredt og dynamisk, at graden af udbytte (transfer) vil være et spørgsmål om, hvordan implementerings- og evalueringsprocessen er designet. 

Udbyttet af arbejdet med fokus på Social Kapital kan  være særligt knyttet til det interne samarbejde, processerne og samarbejdet omkring kerneydelsen, ledelsesfilosofien, udviklingsperspektivet etc., hvilket derfor har betydning for det konkrete udbytte.

Men for alle designs og processer gælder det, at effekten af indsatsen er langtidsholdbar og levedygtig.

Varighed
Afhænger af forløbsdesign

Forplejning
Det er muligt at tilkøbe forplejning. Aftales nærmere

Afholdelsessted
Kan afholdes på Kursuscentret Køge Handelsskole eller i egen virksomhed

Pris
Efter aftale afgives uforpligtende tilbud

Uddybende info
Kontakt kursuschef Charlotte Due, cda@khs.dk, 2945 0275