Den grundlæggende lederuddannelse - start 15. januar

Du bliver mere bevidst om din egen adfærd og kommunikation og får effektive redskaber til at skabe positiv dialog med dine medarbejdere, kollegaer og chefer.

Du får viden om hvordan man skaber holdbare forandringer, kan arbejde med motivation ved at lede situationsbestemt og hvordan man kan forholde sig konstruktivt til konflikter.

Du får også konkret viden om personalejura og stresshåndtering.


Et udpluk af indholdet i uddannelsen

 • Bevidsthed om egen lederstil, adfærd og grundholdning
 • Kendskab til forskellige ledelsesstile og rette valg
 • Effektive redskaber til kommunikation - bredt set
 • Skab positiv dialog med medarbejdere, kollegaer og chefer
 • Anerkendende ledelse
 • Kom fra konflikthåndtering til konfliktopløsning

  Overbygningsmoduler:
 • Skab tryghed i forandringsprocesser
 • Bliv ajour med moderne motivations – og udviklingsmetoder
 • Kulturforståelse
 • Personalejura
 • Tolkning af årsregnskab
 • Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj
 • Ledelse af teams og produktionsgrupper

Forløbet er en uddannelse på grundlæggende niveau, baseret på kompetencegivende AMU-mål, hvilket vil betyde mulighed for løntabsgodtgørelse efter gældende regler. Det er også muligt kun at tage enkelte moduler fra forløbet. Kan også tages af ledige som 6 ugers jobrettet uddannelse (modul 1-5). Selve Den Grundlæggende lederuddannelse er på ialt 13 dage. Ønskes det, kan denne suppleres med overbygningsmoduler på yderligere 14 dage.

Datoer og priser nederst på siden.

Beskrivelse
Uddannelsen retter sig mod dig der vil mere med din lederrolle, vil opdateres og ønsker at udvikle så vel dig selv som dine medarbejdere.

Deltagerne på vores Grundlæggende lederuddannelse og kommunikation er ofte; mellemledere, selvstændige, lederspirer og team- eller holdledere. Det kan også være du har en mangeårig ledelsespraksis, men aldrig har fået egentlig lederuddannelse – eller papir på din kunnen. Uddannelsesforløbet består af moduler, der hver i sær bygger oven på det forgående. Vi får ros for en tydelig rød tråd, for den bugnende værktøjskasse du ender op med, og for at skabe et fantastisk netværk mellem deltagerne.

På uddannelsen, bliver du introduceret til fundamentet og teorierne i god ledelse. Omdrejningspunktet er din personlige- og ledelsesfaglige udvikling samt redskaber til ledelse.

Du får drøftet kursets temaer med dine meddeltagere, får udfordret dine holdninger og afprøvet redskaberne i praksis. 
Kursuscentrets ’Grundlæggende lederuddannelse’ er en uddannelse på grundlæggende niveau baseret på kompetencegivende AMU-mål.

Download folder om Den Grundlæggende Lederuddannelse (vælg print som hæfte).

Datoer, Den Grundlæggende lederuddannelse
Modul 1: 47753 Ledelse og samarbejde, den 15. + 16. + 17. december 2020
Modul 2a: 47751 Kommunikation som ledelsesværktøj, den 5. + 6. februar 2020 
Modul 2b: 47754 Mødeledelse, den 7. februar 2020 
Modul 3: 47752 Konflikthåndtering og vanskelige samtaler, den 2. + 3. marts 2020
Modul 4: 47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse, den 1. - 2. april 2020
Modul 5: Medarbejderinvolvering i ledelse, den 21. + 22. + 23. april 2020

Datoer, overbygningsmoduler:
Modul 6: 49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress, den 12. maj 2020
Modul 7: 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser, den 27. + 28. maj 2020
Modul 8a: 49446B Tolkning af årsregnskab som ledelsesværktøj, den 16. juni 2020
Modul 8b: 49446C Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj, den 17. + 18. juni 2020
Modul 9: Interkulturel kompetence i jobudøvelsen, den 25. + 26. + 27. august 2020
Modul 10a: 40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver, Uge 37 (dato på vej)
Modul 10b: Formidling af information om personalejura, Uge 37 (dato på vej)
Modul 11: 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper, den 22. + 23. + 24. september 2020

Modul 1 - Fokus på lederrollen  (3 dage)
Baseret på AMU uddannelsesmålet ”47753 - Ledelse og samarbejde” 

Modulet har fokus på dig i din lederrolle. Du kommer til at arbejde med din bevidsthed om ledelsesstile, ledelsesmæssige udfordringer og redskaber til at optimere samspillet mellem ledelse og medarbejdere.

På modulet arbejdes der bl.a. med:

 • Faktorer der kan påvirke og udvikle samarbejdet i virksomheden
 • Egen ledelsesstil, grundholdning og adfærd
 • Relationer og ledelse

 

Modul 2 - Kommunikation som ledelsesværktøj  (3 dage)  
Baseret på AMU uddannelsesmålet ”47751 - Kommunikation som ledelsesværktøj" (2 dage) og "47754 - Mødeledelse" (1 dag)

Et af de væsentligste ledelsesværktøjer er en respektful dialog med dine medarbejdere, kollegaer og chefer. Fokus er på kommunikation bredt set – den bevidste og ubevidste, så vel som; den verbale og nonverbale.

På modulet arbejdes der bl.a. med:

 • At skærpe egne kommunikative evner i din ledelsesfunktion
 • At kunne tilpasse din kommunikation til de enkelte, og dermed gøre din kommunikation effektiv
 • At tilpasse dit mødedesign til det enkelte mødes formål, deltagergruppen og dennes grad af selvledelse samt kontektsten for møderne
 • Planlægnings-, afholdelses- og opfølgningsfasen
 • At give mødet værdi for alle involverede parter
 • Opbygning af en effektiv mødekultur

 

Modul 3 - Konflikthåndtering og den vanskelige samtale  (2 dage) 
Baseret på AMU uddannelsesmålet ”47752 - Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler” 

Med stadigt større arbejdspres opstår konflikter hyppigere. På modulet får du kendskab til konflikttyper, typiske forløb og reaktioner – men også redskaber til at forebygge, afdække og håndtere konflikter. Du vil blive udfordret til at se visse konflikter som et sundhedstegn og få redskaber til at udnytte deres potentiale.

På modulet arbejdes der bl.a. med:

 • Konflikters udvikling og lederens handlemuligheder
 • Lederens tilgang til- og rolle i konflikter
 • Den vanskelige samtales konfliktmasse og dennes udfordringer.

 

Modul 4 - Situationsbestemt ledelse (2 dage)
Baseret på AMU uddannelsesmålet "47755 - Anvendelse af situationsbestemt ledelse"

Mennesker er forskellige, og derfor har vi forskellige ledelsesbehov, ligesom ledelsesbehovet kan ændre sig fra opgave til opgave. Situationsbestemt ledelse er en ledelsesteori, hvor det enkelte menneske er i centrum. Idéen med situationsbestemt ledelse er at give lederen en række værktøjer, der gør det lettere at tilpasse ledelsesstilen til den enkelte medarbejder.

På modulet arbejdes der bl.a. med:

 • At motivere, skabe trivsel og arbejdsglæde
 • Hvordan du engagerer dine medarbejdere
 • At bruge redskaber til at skabe handling og resultater
 • Hvordan du kan øge effektivitet og produktivitet uden at skabe stress og dårlig trivsel

 

Modul 5 - Motivation af medarbejdere (3 dage)
Baseret på AMU uddannelsesmålet "47750 - medarbejderinvolvering i ledelse" 

Det er vigtigt hele tiden at fremme sine medarbejderes motivation, effektivitet og tilfredshed. Efter uddannelsen kan deltageren igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer dette. Deltageren bliver samtidig bevidst om sin egen rolle i en forandrings- og udviklingsproces.

På modulet arbejdes der bl.a. med:

 • Fokus på dig selv som leder
 • Selvindsigt – hvad er dine udfordringer og mål
 • Viden om lederrollen, -teorier og begreber
 • Indsigt i planlægning, prioritering og delegering af opgaver
 • Viden om stressforebyggelse og stresshåndtering

 

Overbygningsfag til Grundlæggende lederuddannelse:

 

Modul 6 - Lederens værktøjer til at forebygge stress (1 dage)
Baseret på AMU uddannelsesmålet "49442 -  Lederens værktøjer til at forebygge stress"

Mange ledere står overfor, at skulle skabe større effektivitet - ofte med færre ressourcer. Samtidig er der et stadigt større fokus på at skabe trivsel, både for at minimere sygefraværet og fordi tilfredse medarbejdere skaber større værdi.

På modulet arbejdes der bl.a. med:

 • Viden om redskaber til at forebygge og håndtere stress, mistrivsel og sygefravær
 • Intro til relevante bekendtgørelser og lovområder
 • Redskaber til at passe på dig selv og dine medarbejdere, før, under og efter.


Modul 7 - Forandringsprocesser (2 dage)
Baseret på AMU uddannelsesmålet "44383 - Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser" 

I en verden i forandring stilles der i højere grad krav til, at du som leder skal kunne indgå i og lede forandringsprocesser. Du skal kunne klæde dine medarbejdere på til at forstå egen rolle og at kunne tage aktivt del i ændringer af organisation, arbejdsgange eller jobfunktioner.

På modulet arbejdes der bl.a. med:

 • Redskaber til at motivere til forandring og fremme forandringsprocesser 
 • Varetagelse af det psykiske arbejdsmiljø
 • Forandrings- og procesledelse
 • Medarbejderens selvledelse

Modul 8a og Modul 8b - Tolkning af årsregnskab (3 dage)
Baseret på AMU uddannelsesmålet "49446B Tolkning af årsregnskab som ledelsesredskab, 1 dag" og "49446C Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj, 2 dage"

 • Grundlæggende indføring i baggrunden for det endelige regnskab
 • Poster og begreber, der anvendes i resultatopgørelsen
 • Poster og begreber, der anvendes i balancen
 • Forstå og anvende regnskabet som ledelsesredskab i beslutningsprocessen
 • Planlægge og formidle informationer om regnskabet til medarbejderne samt tydeliggøre beslutningers indflydelse på den enkelte medarbejders situation.

Modul 9 - Kulturforståelse
Baseret på AMU uddannelsesmålet "43766 - Interkulturel kompetence i jobudøvelsen, 3 dage"
På kurset arbejder vi med at blive opmærksomme på kulturelt betingede forskelligheder i adfærd og servicebehov, og hvordan man omsætter denne viden og opmærksomhed til en professionel adfærd og kommunikation.

Kurset henvender sig til dig, der:

 • Samarbejder med kolleger med anden kulturel baggrund end dansk.
 • Via dit arbejde kommer i kontakt med fx borgere, kunder eller patienter med anden kulturel baggrund end dansk.
 • Fx er mentor eller lignende på din arbejdsplads for kolleger med anden etnisk baggrund, fx flygtninge.
 • Vil vide noget mere om kulturforståelse og have værktøjer til at håndtere kulturelle forskelligheder.

Modul 10a og Modul 10b - Personalejuridiske opgaver (1 dag)
Baseret på AMU uddannelsesmålet "40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver og 40408 Formidling af information om personalejura"

Det personalejuridiske område bliver mere og mere komplekst - få overblik over de mest almindelige opgaver på området.

 • Opgaverne på det personaleadministrative område
 • Personalejura
 • Typiske personalesager
 • Relevant materiale til brug for behandling af personalesager
 • Retsregler og tidligere afgørelser vedrørende ansættelse, afskedigelse, overarbejde og sygdom mv. 


Modul 11 - Teamledelse (3 dage)
Baseret på AMU uddannelsesmålet "43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper"

At få et team til at yde det optimale kræver; indsigt, energi og viljen til at ville. Det stiller store krav til dig som leder, og med et kursus i Teamledelse lærer du at skabe de optimale rammer for dit team, så du kan opnå de bedste resultater

 • Teamroller og kompetencer i teamet
 • Faser i teamudviklingen
 • Dannelse og optimal sammensætning af teams
 • Værktøjer til at skabe et godt teamsamarbejde
 • Kommunikation og teknikker, som fremmer dynamikken i teamet
 • Forandringer og udfordringer i et team

På dette sidste modul overrækkes et samlet kursusbevis og uddannelsesbeviser for de respektive moduler.

VEU godtgørelse
Til denne uddannelse kan der søges VEU-godtgørelse, til enten kursist eller virksomhed. Det betyder, at enten kursist eller virksomhed kan få 871,00 kr. pr. dag (2019 takst) retur i VEU-godtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Se mere om VEU på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Startdato

15-01-2020

Slutdato

24-09-2020

Varighed
GLU: 13 dage / inkl. suppl. fag: 27 dage

Undervisningstidspunkt
8.30 - 15.54


Antal deltagere
Minimum 18 deltagere


Kviknummer
259401amuleder3719 (27 dage) eller amuled3719 (13 dage) (koden indsættes i søgefelt på www.efteruddannelse.dk)


Adgangskrav
Ingen


Samlet kursuspris
Den Grundlæggende Lederuddanelse, modul 1-5: Erhvervsuddannelsesniveau kr. 2.418,00. Videregående udd./ledige - kr. 7.512,55. Suppleringsmodul 6-11: Erhvervsuddannelsesniveau kr. 2.108,00. Videregående udd./ledige - kr. 8.428,90 (*) Forbehold for prisændring ifm. Finanslov 2020


Tilmeldingsfrist
06-01-2020

6 ugers jobrettet uddannelse pr. 1. marts 2017 (KLIK HER for at læse hele bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige - retsinformation.dk)

6 ugers jobrettet uddannelse er for ledige, som enten er

 • ufaglærte,
 • faglærte,
 • eller har en kort videregående uddannelse, og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed og skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år

Hvilke kurser/uddannelser må du deltage på - Positivlisten 
Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en positivliste med kurser og uddannelser, der kan vælges imellem, når man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Kurserne er inddelt i forskellige erhvervsgrupper.

Som ledig i målgruppen for jobrettet uddannelse kan man uanset uddannelsesniveau frit vælge fra positivlisten, hvilke kurser man ønsker at deltage i. Når man har fået godkendt et kursus, har man samtidig foretaget et valg af erhvervsgruppe, som man derefter er bundet af. Man kan derfor efter sit valg alene ansøge om kurser inden for denne erhvervsgruppe.

På Kursuscentret vil det fremgå af det enkelte AMU-forløb, om det er med på positivlisten.

Tilmelding
Tilmelding til jobrettet uddannelse foregår ved at udfylde blanket AR237 sammen med den skole, der afholder det kursus, du ønsker at deltage på. Kontakt en af kursussekretærerne og få tilsendt en blanket der gælder for netop det kursus, du ønsker at deltage på.

Blanketten SKAL udfyldes af både ansøger og uddannelsessted INDEN den sendes til ansøgers A-kasse.

Er du i tvivl om tilmelding?
Ring eller skriv til en af kursussekretærerne


Hent forudfyldt AR237

Ledig på jobplan eller lignende

Hvis du er:

 • I aktivering
 • Revalidend
 • Flexjobvisiteret
 • Kontanthjælpsmodtager

 - skal du tale med dit JOBCENTER, som så vil stå for tilmeldingen. 

Medbring evt. et print af kursusbeskrivelsen til dit jobcenter. 

Er du i tvivl om tilmelding?

Så ring eller skriv til en af kursussekretærerne.


Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole

Læs mere

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole