Elevhåndbogen

Få svar på dine spørgsmål om forskellige emner der vedrører HHX Handelsgymnsiet på Køge Handelsskole

Arrangementer

 • Arrangementer

  På Køge Handelsgymnasium har vi en række arrangementer og traditioner gennem de 3 år.

  Morgensamling:
  Ca. hver anden måned afholdes morgensamling for alle klasser i Cafeen. Studierådet og uddannelsesrektor samarbejder om afholdelse af morgensamlinger, som typisk ligger mellem 1. og 2. modul.
  Her kan der være indslag fra uddannelsesrektor, uddannelses- og erhvervsvejlederne, repræsentanter for forretningsrådet/festudvalget/sportsudvalget eller mange andre kendte og mindre kendte personer, som optræder på slap line med såvel muntre som mere alvorlige emner.

  Idrætsdag:
  Dette er en dag, hvor klasserne dyster i forskellige sportslige aktiviteter. Alle skal deltage i mindst én disciplin for at sikre, at alle bliver involveret i arrangementet. Husk at idrætsdagen foregår i skoletiden og alkohol eller euforiserende stoffer ikke er tilladt.

  Idrætsdagen ligger typisk i september og er delt op på årgange, grundet den praktiske afvikling. Hver årgang har dermed deres egen dato for idrætsdagen. Du kan se datoen for din årgang i dit Lectio skema.

  Super Quiz:
  Et af årets højdepunkter er Superquiz, som er en af skolens ældste traditioner. Afgangsklasserne dyster om, hvem der er den klogeste klasse.
  Alle på skolen - studerende, lærere, kontor- og servicepersonale samt pårørende og gamle studerende - mødes en aften én gang om året for at overvære, at afgangsklasserne bliver bombarderet med spørgsmål i kategorierne sport, film, musik og politik. Samtidig vil der være diverse skøre indslag, hvor lærere og studerende optræder.
  Afgangsklasserne er på dupperne med bannere, slagsange osv. Super Quiz afholdes typisk en aften i april/maj. Der er gratis éntre.

  Sidste skoledag:
  På den allersidste undervisningsdag mødes klasserne typisk med kontaktlæreren i 1. modul, hvor der kan arrangeres morgenmad (for egen regning), og der vil være offentliggørelse af karakterer og eksamensplan. Om formiddagen vil der være fælles underholdning i Caféen. 

  Der er tradition for, at det er en festlig dag, der fejres uden alkohol, uden vandkamp og andre udskejelser. Elever, der overtræder skolen adfærdsregler, vil blive hjemsendt.

  Translokation:
  Translokationen for HHX-studenter, er skolens officielle højtidelighed. Her får alle de nybagte studenter udleveret deres eksamensbevis med dertil hørende håndtryk af direktøren og uddannelsesrektor.
  Direktør og uddannelsesrektor holder tale, og de officielle legater til de studerende, der har gjort et særligt stykke arbejde i deres treårige studieforløb, overrækkes. Afslutningsvis vil det sidste fælles skolefoto bliver taget af klassen. 

  Translokationen finder typisk sted den sidste lørdag i skoleåret (slutningen af juni).

  Fredagscafé:
  Hen over året bliver der arrangeret fredagscafé. Her kan du møde dine venner til en social eftermiddag. Nogle fredage bliver der arrangeret events for hele skolen. Se datoer i månedskalender i Lectio.

  Introfest:
  Den første fest på skolen efter sommerferien er vores introfest, hvor vores nye og gamle elever, kan lære hinanden at kende.

  Gallafest:
  Traditionen tro, så afholder Køge Handelsgymnasium en Gallafest for vores 3. g'er, som er en aften, der fejres med manér. Alle møder i galla-tøj og opfører sig efter alle gældende etiketter. Det er en utrolig hyggelig aften med engelsk vals og fællessangen Pomp & Circumstances.

  Studentergrill-aften:
  HHX-studenterne fejrer deres eksamen med en fest, som holdes på skolen. HHx-studenterne og deres  lærere mødes til spisning. Gå ikke glip af denne fest!    

  Studenterkørsel:
  HHX-studenterne kører traditionelt i "vogn" dagen efter translokationen. Efter pyntning fra morgenstunden står den på "tour-de-forældre" og traditionen tro mødes alle "vogne" kl. 12 på Køge Torv for at danse rundt om statuen af Frederik den 7. Hvorefter turen går videre i den lejede "vogn" (ølvogn, kreaturvogn, lastbil, hestevogn eller andet lejet køretøj).

  Forældreaften:
  Der afholdes et møde efter valg af studieretning med forældre på 1.g. Der er tale om et orienteringsmøde og ikke en konsultation, som du kender det fra folkeskolen.

  Dine forældre får mulighed for at møde nogle af dine lærere og se skolen, hvor du tilbringer meget af din tid. Der vil være besøg af en studievejleder, der fx fortæller om tilvalg, SU-regler mv.

  Du og dine forældre vil modtage en skriftlig invitation fra skolen til dette arrangement og tilmelding vil foregå via Lectio.

  Hvis dine forældre ønsker at holde sig orienteret med din uddannelse, skal du give dem adgang til Lectio. Det er altid en god idé, at involvere dine forældre, så de kan støtte dig i din skolegang.

  Hvis du er under 18 år, er dine forældre altid velkommen til at kontakte din studievejleder for at høre, hvordan det går. Vi afholder ikke skole-hjem samtaler. Derfor er det vigtigt, at dine forældre selv opsøger skolen, hvis de har nogle spørgsmål. Bemærk: Dine forældre inddrages kun, hvis du er under 18 år.

  Rejsemøder:
  I forbindelse med studieture bliver du og dine forældre inviteret til et rejsemøde, hvor I vil blive orienteret om studieturen, og hvor bl.a. programmet og regler på turen gennemgås. I har endvidere mulighed for at stille spørgsmål til dine rejselærere.

Egenbetaling

 • Generelt om egenbetaling

  Der er en række udgifter, som eleverne selv skal stå for i løbet af de 3 år.

  Eksempler herpå er:

  - der vil blive opkrævet et beløb til forplejning i forbindelse med introdagene i det nye skoleår. Når du møder på Køge Handelsskole efter sommerferien, vil du blive orienteret om, hvad der skal ske i de første dage af det nye skoleår - der er nemlig tradition for at rydde skemaet et par dage, så der i stedet for almindelig undervisning vil være spændende fællesaktiviteter og forskellige praktiske opgaver, der skal løses, for at blive rystet sammen med din klasse. Programmet for introduktionen er forskelligt fra år til år. 

  - din deltagelse i klassens studieture

  - gebyr for en række materialer (kopi, bøger mm)

   

  Der kan være andre udgifter - især i forbindelse med aktiviteter med din klasse - som ikke dækkes af skolen.

   

 • Intro-dage

   Når du møder på Køge Handelsskole efter sommerferien, vil du blive orienteret om, hvad der skal ske i de første dage af det nye skoleår.

  Der er nemlig tradition for at rydde skemaet, så der i stedet for almindelig undervisning vil være spændende fællesaktiviteter og forskellige praktiske opgaver, der skal løses. Der har blandt andet været arrangeret et orienteringsløb.

  Programmet for introduktionen er forskelligt fra år til år. Der vil blive opkrævet et beløb til forplejning.

   

 • Materialegebyr

   

  Hvad får du, for de penge der opkræves af Køge Handelsskole?

  Jf. bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006, kan der pålægges studerende ekstraudgifter til engangsbøger, kopiudgifter, ordbøger, lommeregnere m.m. på op til kr. 2.500,- fordelt over tre skoleår.

  På HHX opkræves der et årligt beløb til dækning af kopiudgifter, print, netordbøger, e-bøger, i-bøger, trådløst internet, screening af læse- og matematikvejleder.

  For 1., 2. og 3. g'erne skal der betales 830 kr. pr. år.

  Beløbet bliver opkrævet hvert år i august i forbindelse med 1. rate til studieaktiviteter.

  Udmeldte elever betaler materialegebyr til udgangen af det semester som eleven udmeldes på.

  Andre anskaffelser for egen regning:

  Det forventes, at du selv sørger for evt. lommeregner, kladdepapir, o.lign. Hvad angår ordbøger til sprogfagene, så har skolen licens til brug af ordbogen.com. Du har fri adgang på skolens netværk, og er du hjemme, skal du sørge for at logge dig ind med UniC-login først. Du vil kunne få rådgivning af din lærer på dette område.

   

 • Studieture

  På denne side finder du først generel info om studieture.

  Generel info om studieture:

  Der arrangeres løbende studieture for elever på HHX. Antallet af studieture varierer afhængigt af valgt studieretning/linje.

  Det er studieretningsteamet i samarbejde med ledelsen, der beslutter, hvilke destinationer, der anvendes som rejsemål på de enkelte studieretninger og klasser. Alle studieture har et fagligt indhold og er et led i den daglige undervisning.

  På HHX tager vi studieture alvorligt. Det er vigtigt at pointere, at studieture er FAGLIGE og dermed hverken af feriemæssig art eller fest og farver. Vores mål er, at de skal udvide den enkelte elevs viden og kunnen om andre lande og dets kultur og/eller om et emne (it, idræt osv). På samme måde er alle planlagte programpunkter på studieturen obligatoriske.

  Studieturen kan blandt andet omfatte virksomhedsbesøg, skolebesøg, sprogskole og udarbejdelse af markedsanalyser o.lign.

  Rammer for gennemførelsen af studieture:

  • Min. 85 % af de elever skal deltage på turen
  • Studieturen skal have et fagligt indhold
  • Som udgangspunkt er det obligatorisk at deltage på studieture
  • Elever, der grundet særlige omstændigheder, ikke deltager på studieturen får et dedikeret projekt, de skal lave, mens de andre er afsted (tal med din kontaktlærer herom i god tid i forvejen, så det kommer på plads i god tid)
  • Det er obligatorisk selv at tegne en rejseforsikring. Det er frivilligt at tegne en afbestillingsforsikring (se endvidere i afsnittet "Forsikringer").

  Tilmelding til studieture:

  For at deltage på studieture, skal du indbetale alle opkrævede rater og aflevere underskrevet tilmeldingsbrev, samt underskrevet erklæring om studieture. Hvis du ikke overholder indbetalingen af løbende rater og afleverer underskrevet tilmelding og erklæring om studieture, vil du ikke kunne deltage på studieturen, men hæfter stadig for evt. indbetalt beløb til rejsebureauet.

  Alle, der deltager i studieturen, skal underskrive en erklæring om, at de vil opføre sig ordentligt på turen og overholde adfærdsreglerne. Er der en studerende, der bryder aftalen, sendes vedkommende hjem på eget ansvar og for egen regning. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre ligeledes underskrive erklæringen.

  Du har pligt til at informere rejselærerne om sygdomme, diagnoser o.lign., der kan have indflydelse på rejsens gennemførelse. Det er rejselærerne i samråd med ledelsen, der afgør, om det er forsvarligt, at du deltager på studieturen.

  Det er obligatorisk at sørge for at have en rejseforsikring, der dækker hjemtransport. Det er frivilligt at tegne en afbestillingsforsikring.

  Indbetaling af studieture vil blive opkrævet via Safeticket.

  Bemærk at en indbetaling til en studietur er bindende, når depositum for rejsen er betalt til rejsebureauet. Hvis du, grundet særlige omstændigheder, ikke ønsker at deltage på studieturen, skal dette meddeles til rejselærerne før indbetaling af depositum til rejsen til rejsebureauet. Efter indbetaling til rejsebureauet hæfter du for din andel af rejsens pris.

  Alle indkrævede penge går til de studerende – skolen udreder udgifter til læreres deltagelse.

  Det er ikke muligt at planlægge individuelle rejser gennem skolen. I ekstra ordinære tilfælde, er det muligt at forlænge dit ophold i forbindelse med en studietur, men du hæfter stadig for den fulde pris for studieturen med skolen. I tilfælde af ønsket om en individuel rejse skal ledelsen informeres. Du er selv ansvarlig for særskilt at bestille og betale fly og ophold i forbindelse med en forlængelse, og du er selv ansvarlig under din individuelle del af rejsen. Er du under 18 år, skal dine forældre ind over denne beslutning.

  Afmelding fra studietur:

  Hvis du herefter bliver forhindret i at deltage på turen grundet sygdom, er det din egen afbestillingsforsikring, der skal dække rejsens pris. Du skal huske at informere dine rejselærere om din udeblivelse inden klassens afrejse.

  Såfremt du ikke kan deltage på en studietur grundet udmeldelse fra skolen, omgænger eller anden årsag, vil du hæfte for det beløb, der evt. er indbetalt til et rejsebureau og for restbetaling, som ikke kan annulleres. Vi vil gerne undersøge, om der er mulighed for at sælge rejsen til en anden studerende fra klassen eller at få refunderet beløbet eller dele af beløbet fra rejsebureauet.

  Skolen dækker ikke tabte beløb i forbindelse med en afmelding fra en studietur. Du hæfter derfor stadig for rejsens fulde pris overfor skolen. Eventuelle restancer vil blive sendt til SKAT.

  Merbetaling:

  Alle beløb angivet i HHX brochuren og på hjemmesiden mm. er med forbehold for at de angivende beløb kan ændre sig grundet eksempelvis kursændring, prisen på olie, prisen på rejsemålet, skatter- og afgiftsændringer mm.

  Afregning af dine indbetalinger:

  Kontoen for den enkelte elev opgøres én gang under uddannelsen og det sker først ved afslutning af uddannelsen. Før beløbet kan afregnes skal evt. gæld til skolen være afregnet ellers vil det skyldige beløb blive modregnet tilgodehavende for studieaktiviteter.

  1. Hvis det overskydende beløb udgør min. 100 kr. vil hele det overskydende beløb blive udbetalt til den studerendes konto.
  1. Hvis det overskydende beløb udgør max. 99 kr. kan det overskydende beløb anvendes til sociale arrangementer i klassen.
  1. Hvis der er restancer for afholdte studieture, vil beløbet blive opkrævet efterfølgende.

  Tilbagebetaling for studieture ved udmeldelse eller ved afmeldelse:

  Hvis en elev udmeldes før tid eller afmeldes en studietur, vil elevens indbetalinger og elevandel på gennemførte rejser blive opgjort, og eventuelt overskydende/manglende beløb vil blive afregnet. Et evt. overskydende beløb bliver overført til elevens NEM-konto hvis eleven er over 18 år og hvis eleven er under 18 år, skal værgen fremsende reg. og konto nr. som beløbet skal overføres til økonomimedarbejderen på Køge Handelsskole.

  Hvis du er elev på IBS eller Innovation, vil din rejsekonto blive afstemt fremtidige betalinger til studieture eller blive opgjort, hvis alle studieture er afholdt.

  Særlige regler for omgængere:

  Hvis en elev er omgænger, vil der blive lavet en status på rejsekontoen i den studerendes oprindelige klasse.

  Såfremt der er et overskydende beløb på denne rejsekonto i forhold til på den nye klasses rejsekonto, bliver beløbet overført til den nye klasses rejsekonto.

  Såfremt beløbet på den oprindelige rejsekonto er mindre end beløbet på den nye rejsekonto, opkræves den studerende for differencen.

  Omgængere kan fravælge at deltage på studieturen i den nye klasse, da de allerede har været på studietur i den tidligere klasse. Dette meddeles rejselærerne ved opstart i den nye klasse.

   

   Hvis du ikke deltager i studieture, skal du deltage i faglige forløb. Men du skal stadig betale et beløb der dækker ekskursioner og andre aktiviteter.

    

   


   

   

   

   

   

   

Eksamen

 • Eksamen

  På denne side finder du info om eksamen.

  I forbindelse med eksamen træder en række regler i kraft. Du henvises her til skolens Eksamensregler, som kan findes på skolens Eksamensportal http:/eksamen.khs.dk   under fanen "Eksamensregler". Denne portal kan kun tilgås når man er tilstede på skolen.

  I god tid før terminsprøver og eksamen vil Eksamensregler også kunne findes på forsiden af Lectio under ”Aktuel information”. Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen. Man kan læse mere herom i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i ungdomsuddannelser (BEK nr 343 af 08/04/2016)

  Der afholdes eksamen på HHX-uddannelsen i maj og juni. De fag, du skal til eksamen i, udvælges ved udtrækning foretaget af Undervisningsministeriet. Din personlige eksamensplan og dine årskarakterer offentliggøres i Lectio - se datoer i din Lectio kalender.

  Du kan kun blive indstillet til eksamen, hvis det vægtede gennemsnit af årskaraktererne og tidligere års eksamenskarakterer er mindst 2,0

  Antal eksamener til et HHX-bevis:

  HHX elever, uden ekstra A-fag (det svarer til 4 A-fag) skal op i 10 prøver, herunder et studieområdeprojekt (SOP) samt en skriftlig prøve i dansk A. Elever med ekstra A-fag skal aflægge et tilsvarende antal ekstra prøver. Dvs. 5 A-fag = 11 eksamener. 6  A-fag betyder i alt 12 eksamener. Økonomisk Grundforløb (ØG) og Almen sprogforståelse (AP) indgår som en årskarakter på beviser (ikke som en eksamen).

  Det skal være afholdt 3 eksamener efter 2. år.

  Du skal have opnået en gennemsnitskarakter på 2,0 for at kunne blive indstillet til eksamen. Du vil blive indkaldt til en samtale i Studievejledningen, hvis dit gennemsnit efter afgivelse af standpunktskarakterer er omkring 2,0.

  Informationskanaler i forbindelse med eksamen

  • Forsiden af Lectio ”Aktuel information”. Her ligger:
   • Eksamensregler
   • Eksamenskatalog – omtaler hvordan eksamen foregår i hvert enkelt fag
   • Andre tips og vejledninger
  • Eksamensportalen: http://eksamen.khs.dk (kan kun tilgås når du er på skolen). Indeholder dagens opgave, hvis den er elektronisk, ordbøger, e-bøger og i-bøger der må bruges til eksamen, skabeloner og andre hjælpe informationer.
  • HHX Elevhåndbogen (www.khs.dk) i afsnittet "IT" og afsnittet "Eksamensbevis/udtræk" og her på siden.

  I tilfælde af sygdom til AP, ØG, mat. screening og årsprøver, terminsprøve og eksamen:

  Ved sygdom i forbindelse med alle prøver og eksamener skal skolen kontaktes i så god tid som muligt.

  Ring til studiecenteret på tlf. 56 67 04 50 som oftest åbner kl. 7.45 i eksamensperioden. 

   

 • Eksamensbevis

  Eksamensbevis

  Du skal bestå med mindst 2,0 i gennemsnit for at få dit HHX-eksamensbevis. 

  På eksamensbeviset vil der stå både årskarakterer og eksamenskarakterer, og det er gennemsnittet af alle disse karakterer, der giver det endelige eksamensresultat.

  Antal eksamener til et HHX-bevis:

  HHX elever, uden ekstra A-fag (det svarer til 4 A-fag) skal op i 10 prøver, herunder et studieområdeprojekt (SOP) samt en skriftlig prøve i dansk A. Elever med ekstra A-fag skal aflægge et tilsvarende antal ekstra prøver. Dvs. 5 A-fag = 11 eksamener. 6  A-fag betyder i alt 12 eksamener. Økonomisk Grundforløb (ØG) og Almen sprogforståelse (AP) indgår som en årskarakter på beviser (ikke som en eksamen).

  Det skal være afholdt 3 eksamener efter 2. år.

  Du skal have opnået en gennemsnitskarakter på 2,0 for at kunne blive indstillet til eksamen. Du vil blive indkaldt til en samtale i Studievejledningen, hvis dit gennemsnit efter afgivelse af standpunktskarakterer er omkring 2,0.

  Bonus for flere A-fag

  Studerende med 5 A-fag får ganget deres gennemsnit med 1,03 og ved 6 A-fag ganges det med 1,06.

  Bonus for videregående uddannelse indenfor 2 år

  Herudover bliver gennemsnittet ganget med 1,08 ved videreuddannelse senest 2 år efter adgangsgivende eksamen.

  Før du tager huen på
  Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du har bestået din HHX-eksamen før du tager studenterhuen på. Vejlederne kan hjælpe dig med at udregne din gennemsnitskarakter og en eventuel nødvendig karakter i det sidste eksamensfag, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bestå din eksamen. Du kan også selv udregne din gennemsnitskarakter ved at gå ind på skolens hjemmeside, der har et program, som kan bruges til udregning af din gennemsnitskarakter.

   

 • Terminsprøver

  Terminsprøverne i eksamensfag afholdes i andet semester. Der afholdes terminsprøve i alle afsluttende skriftlige fag.

  Terminsprøverne giver dig mulighed for at afprøve de krav og regler, som gælder ved eksamen.

  Karaktererne for terminsprøverne indgår i bedømmelsesgrundlaget for dine årskarakterer.

  Mød op til prøven i god tid, senest 30 min. før det angivne tidspunkt.

  Ved for sent fremmøde og ved for sen aflevering af opgaver, synopser, projekter, etc. KAN eleven blive udelukket fra prøve.  

   

  I tilfælde af sygdom til AP, ØG, mat. screening og årsprøver, terminsprøve og eksamen:

  Ved sygdom i forbindelse med alle prøver og eksamener skal skolen kontaktes i så god tid som muligt.

  Ring til studiecenteret på tlf. 56 67 04 50 som oftest åbner kl. 7.45 i eksamensperioden. 

   

   

 • Årsprøver

  Årsprøver er obligatoriske og afholdes i maj og juni.

  Du skal deltage i alle dine prøver, ellers kan du ikke rykke op i 2.g eller 3.g.

  Formålet er at træne dig, så du får en fornemmelse af dit tidsforbrug til løsning af opgaverne.

  Dine resultater fra prøverne vil indgå i den generelle vurdering af dit niveau og på virke din årskarakter.

  Obligatoriske årsprøver:

  1.g Mundtlig Matematik 

  2.g Skriftlig Dansk og mundtlig Matematik, samt studieretningsfagene (aøA, iøA, innoB, vøA)

  Ud over de obligatoriske årsprøver:

  1.g kan udover den obligatoriske prøve få årsprøver i andre fag, som fx 2. fremmedsprog, hvis det er tysk.

  2.g kan udover de obligatoriske prøver få mundtlige årsprøver i andre fag, som fx 2. fremmedsprog (spA, kinaA, frA).

   

  I tilfælde af sygdom til AP, ØG, mat. screening og årsprøver, terminsprøve og eksamen:

  Ved sygdom i forbindelse med alle prøver og eksamener skal skolen kontaktes i så god tid som muligt.

  Ring til studiecenteret på tlf. 56 67 04 50 som oftest åbner kl. 7.45 i eksamensperioden. 

   

 • Studieområdet - SO 1-7 forløb og SOP

  Studieområdet indeholder syv forløb:

  SO1 til SO7 der undervises og vejledes i alle forløb, således at hver elev/gruppe får den rette støtte gennem forløbet. I forbindelse med hvert forløb foretages en evaluering. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål.

  Studieområdet 1 (SO1) - titel "Digitalisering" (finder sted på 2. semester) (samfundfag, matematik, informatik)

  Studieområdet 2 (SO2) - titel "Nation Branding - Kultur marked og kommunikation" (finder sted på 2. semester) (afsætning, dansk, andet fremmedsprog)

  Studieområdet 3 (SO3) - titel "Bæredygtighed" (finder sted på 2. semester) (virksomhedsøkonomi, engelsk)

  Studieområdet 4 (SO4) - titel "Regulering af markedskræfterne" (finder sted på 3. semester) (virksomhedsøkonomi, international økonomi)

  Studieområdet 5 (SO5) - titel "Den nationale fortælling" (en individuel skriftlig opgave) (finder sted på 4. semester) (dansk, historie)

  Studieområdet 6 (SO6) - titel "FNs Verdensmål" (en individuel skriftlig opgave) (finder sted på 5. semester) (minimum et studieretningsfag i kombination med et andet fag)

  Studieområdet 7 (SO7) - titel "Globalisering" (finder sted på 6. semester) (engelsk, international økonomi, historie)

  Disse forløb lægger op til en afslutningsvis individuel større skriftlig opgave på 3. år, som kaldes Studieområdeprojektet (SOP). Opgaven danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination.

  Studieområdeprojektet (SOP) - er en individuel skriftlig rapport med mundtlig eksamen.

  Eleven vælger et område som belyses ved hjælp af to fag, hvoraf et skal være på A-niveau, og mindst et skal være studieretningsfag.

  Med baggrund i elevens problemformulering udarbejder elevens vejledere en opgaveformulering, som udleveres ved skriveperiodens begyndelse.

  Prøveafholdelsen er i sommerterminen. En mundtlig eksamination på 30 min. uden forberedelse med grundlag i elevens studieområdeprojekt.

 • Større Skriftlig Opgave - SO5, SO6 og SOP

  På denne side finder du først info om de større skriftlige opgaver.

  STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVER:

  Ud over at du løbende har afleveringsopgaver i de fleste fag, skal du på 2.g og 3.g arbejde med tre større skriftlige opgaver.

  Nedenfor er de tre større skriftlige opgaver beskrevet. De er del af nogle af dine SO-projekter, beskrevet i afsnittet "Studieområdet", og her får du også hjælp og vejledning til, hvordan du skal arbejde med opgaverne.

  SO5 - "Den nationale fortælling"

  Dette er en en individuel skiftlig opgave, som kombinerer de to fag dansk og historie, og hvor du skal besvare en faglig problemstilling indenfor de to fag.

  Du skal selv udarbejde en problemformulering.

  I opgaven lægges der vægt på, at du lærer at skrive en større opgave, og at du opfylder krav til formalia.

  Opgaven udarbejdes i slutningen af 2.g. Karakteren indgår i de relevante fag på 3.år.

   

  SO6 - ""FNs Verdensmål" 

  Dette er en "studieretningsopgave", som er en individuel rapport på ca. 6-10 normalsider (ekskl. forside, indholdfortegnelse o.lign.), hvor du individuelt skal besvare en flerfaglig problemstilling, kombineret af mindst ét af dine studieretningsfag samt et andet af dine fag. Denne træner dig især i formalia, fordybelse i et emne, samt at arbejde på forskellige taksonomiske niveauer, inden du skal skrive SOP på sidste år.

  Det er skolen, der vælger fagene, og klassens lærere i de pågældende fag stiller opgaven.

  I opgaven lægges der vægt på, at du skal lære at skrive en større opgave, og at du opfylder krav til formalia.

  Den udarbejdes i løbet af 2.g. Karakteren indgår i de relevante fag på 2. år. 

   

  SOP

  SOP er studieområdeprojektet (se beskrivelse af studieområderne under afsnittet "Studieområdet" ), som er en tværfaglig rapport, hvor du kombinerer mindst ét af dine studieretningsfag samt af dine andre fag (hvoraf minimum ét af de to valgte fag skal være et A-fag). Er det valgte studieretningsfag et B-fag skal det andet fag være et A-fag. Er det valgte studieretningsfag et A-fag må det andet fag gerne være et B- eller et C-fag.

  Opgaveformuleringen/problemstillingen skal være en du finder interessant at arbejde med og dermed fordybe dig i. Problemstillingen udarbejder du i samarbejde med dine lærere. Du har 10 hverdage til at skrive din SOP, efter at du har fået udleveret din opgaveformulering. De bliver reserveret til dette arbejde i Lectio, hvor du ikke har anden undervisning. Mindst 5 af de 10 dage ligger i forlængelse af hinanden. Rapporten har et omfang af 15-20 normalsider (en normalside er 2.400 anslag) udover forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, bilag o.lign.

  Før og under skriveprocessen får du vejledning af lærere i de to valgte fag. Det kræves, at du er forberedt til de planlagte vejledninger.

  Når du afleverer din opgave, ophører vejledningen, og din(e) lærer(e) må ikke kommentere opgaven før din eksamen.

  SOP afsluttes med en mundtlig eksamen, som er karaktergivende og tæller med på dit eksamensbevis. Du får én samlet karakter for både den skriftlige og den mundtlige del. Regler for almindelig eksamen er gældende.

  Undervisningsministeriets læreplan om bl.a. SOP i Studieområdet på HHx finder du her

   

Evaluering

Evaluering af undervisningen

Du skal som elev have mulighed for at evaluere undervisningen i de enkelte fag en gang pr. år.

Evalueringen er skriftlig og foregår elektronisk.

Resultatet af evalueringen danner udgangspunkt for en efterfølgende diskussion i klassen

Evaluering af skolens tilrettelæggelse af uddannelsen

Du får også mulighed for at evaluere skolens tilrettelæggelse af uddannelsen.

Denne evaluering foregår ved, at du udfylder et spørgeskema via skolens It-system.

Denne evaluering foregår hvert 2. år.

Karakterer 

Der afgives karakterer 3 gange på et  skoleår (se mere herom i afsnittet "karakterer").

Ved offentliggørelse af karakterer, kan du få en uddybende begrundelse for dit niveau hos din faglærer.

Karakterer

 • Karakterer

  På Køge Handelsgymnasium afgives der p.t. karakterer tre gange om året: en standpunktskarakter i uge 46, en i uge 11 og en i uge 18. Din faglærer vil give dig en kort begrundelse for karakteren.

  På 1. år vil den første karakter i uge 46 være af formativ art - dvs. at det ikke er en egentlig tal-karakter men mere en indikation af fagligt niveau samt en feedback på, hvordan du kan forhøje dit niveau inden næste "rigtige" tal-karakter i uge 11.

  For at rykke videre på næste år, skal du have min. karakteren 02 i gennemsnit, samt have deltaget i Grundforløbsprøverne, alle SO-forløb og diverse årsprøver.

  I fag, der har både mundtlig og skriftlig eksamen, får du en standpunktskarakter for henholdsvis den mundtlige og den skriftlige præstation.

  I andre fag får du én årskarakter.

  Standpunktskarakteren gives dels ud fra dine præstationer i løbet af hele skoleåret, dels ud fra dit faglige niveau ved skoleårets slutning.

  En standpunktskarakter udtrykker graden af din opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren gives. 

  Karaktererne offentliggøres på Lectio. 

   

  Mundtlige karakterer

  Den mundtlige karakter gives på baggrund af elevens opfyldelse af de i bekendtgørelsens faglige mål på det givne tidspunkt, hvor karakteren afgives. De kriterier, der ligger bag målopfyldelsen, er lærerens vurdering. Imidlertid kan følgende vurderingskriterier måske tjene til inspiration:

  • Elevens aktive deltagelse i klasserumsundervisningen
  • Elevens forberedelse til timerne
  • Elevens aktive deltagelse i forhold til at turde stille spørgsmål til de faglige emner, der arbejdes med
  • Elevens aktive deltagelse i gruppearbejde - herunder evnen til at arbejde selvstændigt, tage ansvar for gruppens samlede arbejde og overholde deadlines
  • At indgå i de forskellige undervisningsaktiviteter med nysgerrighed
  • Fagligt abstraktionsniveau, anvendelse af fagterminologi mv.

  Ofte vil læreren gøre det tydeligt, hvilket grundlag karaktererne tager udgangspunkt i.

   

  Skriftlige karakterer

  Den skriftlige karakter gives på baggrund af elevens skriftlige afleveringer. Er ikke alle skriftlige afleveringer afleveret til deadline på Lectio eller er nogen af dem slet ikke afleverede, vil dette trække ned i den skriftlige karakter. Husk at du endvidere får skriftligt fravær for ikke afleverede eller for sent afleverede opgaver. De kriterier, der ligger bag målopfyldelsen, er lærerens vurdering i det enkelte fag.

   

 • Karakterskala

  Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

  Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

  Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

  Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

  Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

  Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

  Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

   

Kontakt

Kontakt studiecentret

I Studiecentret bliver alle karakterer, eksamensplaner m.v. opbevaret og behandlet. Hvis du ændrer adresse, e-mail adresse eller telefonnummer i løbet af skoleåret, skal du hurtigst muligt informere studiecentret. Det kan være meget vigtigt, at skolen kan komme i forbindelse med dig eller dine forældre hurtigt. Vi bruger E-post til at sende vigtige informationer til dig. 

Studiecentret er beliggende i rød bygning til højre for hovedindgangen.

Studiecentrets åbningstider er: 

Personlig henvendelse alle dage mellem

7.45 - 8.45

9.45 - 10.15

10.45 - 12.15

Telefonisk henvendelse alle dage mellem

7.45 - 15.00

Kontakt ledelsen på HHX

Den daglige ledelse på Køge Handelsgymnasium varetages af:

 • Uddannelsesrektor Jonas Lindelof - joli@khs.dk 
 • Uddannelsesleder Annemette Fabricius - anfa@khs.dk 
 • Uddannelsesleder Anders Bøhm - anbo@khs.dk 

Praktiske oplysninger

 • Ferieplan

  HHX Ferieplan 2023:

  Vinterferie   18.-24. februar 2023
  Påskeferie   1.-10. april 2023
  St. Bededag   5. maj 2023  
  Krist Himmelfartsferie 18. maj - 19. maj 2023  
  2. Pinsedag   29. maj 2023  
  Translokation 24. juni 2023  
  Studenterkørsel    25. juni 2023  
  Sommerferie:   24. juni- 8. august 2023 (begge inkl.)  
  Første skoledag efter sommerferien:   Onsdag 9. august 2023  
  Ferieplanen er med forbehold for ændringer  

   

   

 • Parkering

  Se under "Studie- og ordensreglement" afsnittet "Parkering på skolens område" for vigtigheden af at anskaffe parkeringstilladelse.

   

 • Print og kopi

  Du skal bruge dit studiekort, når du skal printe.

  Printerne for studerende er placeret i rød bygning ved caféen, ved lokale 109 og i Studiecentret.

  Du må kun benytte printeren til print og kopiering af undervisningsrelevant materiale som for eksempel artikler. og projektafleveringer.

  Hvis printeren misbruges, vil skolen lukke for adgangen til den.

  Ved fejl og mangler vedrørende elev-printerne på Handelsgymnasiet bedes du henvende dig i Studiecentret.

   

 • Studiekort

  Alle elever får ved start på Handelsgymnasiet et studiekort. Kortet bruges alle tre år til følgende:

  - skal kunne fremvises på forlangende på skolen

  - print, scanning og kopiering

  - ved skriftlige eksamener, som dokumentation 

  - ved indgangen til skolens fester 

  - evt. for at du kan få studierabatter udenfor KHS

  Mister du dit kort koster et nyt 75 kr. ved henvendelse i Studiecentret.

   

 • SU - Statens Uddannelsesstøtte

  Er du over 18 år, har du mulighed for at få støtte til at uddanne dig. Støtten hedder SU (Statens Uddannelsesstøtte). Støtten ydes på nogle vilkår, som hovedsageligt er bestemt af den uddannelse, du har valgt og dine egne indtægter samt dine forældres indtægter, hvis du er under 20 år, eller bor hos dine forældre og går på en ungdomsuddannelse.

   

  Sådan klarer du dig selv med hensyn til SU:

  På hjemmesiden www.su.dk kan du få alle regler og vilkår om SU forklaret, for at logge på og udfylde en ansøgning skal du bruge NemId. Forklaringerne er opdelt efter mange af de situationer og valg, du kan komme ud for under din uddannelse. De fleste af forklaringerne ligger i print-venlige filer, du kan udskrive på A4-ark, så du kan tage dem med dig, hvis du for eksempel vil spørge nærmere i studiecentret.

  Hvis du vil regne på, hvad du kan få i SU, eller hvor meget du kan tjene selv uden at skulle tilbagebetale SU, finder du regnemaskiner til hjælp på hjemmesiden.

   

  Det forventer vi af dig vedr. SU:

  -  at du sørger for, at der ikke er fejl i din ansøgning. Dit bidrag til, at du får den rigtige SU til den rigtige tid, er at udfylde alle de rigtige rubrikker, udfylde dem rigtigt og søge i god tid ledsaget af de rigtige papirer, hvis det er krævet. Hvis du ikke bærer dig rigtigt ad, kan du ikke regne med, at SU-systemet overholder de lovede behandlingstider

  -  at du henvender dig i studiecentret her på dit uddannelsessted, når du behøver hjælp og vil stille spørgsmål om SU. Men prøv altid først selv at finde ud af tingene

  -  at du aktiverer din e-boks på hjemmesiden www.eboks.dk, sætter dig grundigt ind i de meddelelser og breve samt opbevarer dem, du modtager fra SU-systemet. De indeholder nemlig de oplysninger, du skal bruge for at undgå problemer med din SU

   

  Har du brug for hjælp?:

  Du skal altid henvende dig i studiecentret, hvis du har spørgsmål om eller problemer med din SU. Her ordner vi hovedparten af administrationen af din SU

  Det kan vi tilbyde:

  -  vi hjælper dig, hvis du konkret har brug for hjælp med en ansøgning eller med at ændre din SU, eller hvis du vil spørge om SU i almindelighed

  -  vores studiecenter ligger på Uddannelsesvej ved hovedindgangen - åbningstider fremgår af opslag ved døren og kan ses på skolens hjemmeside samt i afsnittet "åbningstider"

  -  du har adgang til internet på computerne her på skolen. Her kan du slå op på SU’s hjemmeside: www.su.dk. Du bør finde ud af mest muligt selv, inden du kommer og spørger

  -  ekspeditionstiden for behandling af en ansøgning vil normalt ikke overskride fire uger fra det tidspunkt, hvor du udfylder din ansøgning på SU’s hjemmeside, til du har penge på din konto

  -  der kan dog ske mindre forsinkelser, hvis der for eksempel er problemer med at indhente skatteoplysninger, du ikke bor hos dine forældre eller du ikke er dansk statsborger

  -  den løbende udbetaling af din SU til din konto sker altid den sidste hverdag måneden forud

   

  Vil du klage over din SU afgørelse?:

  Hvis du er utilfreds med en afgørelse om din SU, kan du klage over den. Afgørelsen indeholder altid oplysning om, hvor og hvordan, du kan klage. Er du i tvivl, så henvend dig i studiecentret. Her får du vejledning om, hvordan du skal gøre. I de fleste tilfælde kan du få din klage sendt til behandling i SU- styrelsen og derefter i Ankenævnet for Uddannelsesstøtten.

  Vil du klage, skal du gøre det senest fire uger efter, at du har fået den meddelelse, du vil klage over.

   

 • Ungdomskort

  Du har mulighed for at søge om et ungdomskort, der giver tilskud til din transportudgift.

  Du skal udfylde en ansøgning på hjemmesiden www.uddannelseskort.dk.

  Du skal selv betale en del af din transportudgift, resten af udgiften vil du normalt kunne få dækket.

  Du kan kun få tilskud til kort, der dækker zonerne mellem din bopæl og din skole.

   

 • HandicapforholdLæs mere

Studieområde

På denne side finder du info om studieområdet.

1. Studieområdet

Studieområdet er et samlet ord for tværfaglige forløb over de tre år på HHX. At forløbende er tværfaglige betyder, at der er mindst to fag involveret. Disse forløb skal udvikle dig personligt og fagligt. 

Studieområdet skal således: 1. Videreudvikle din forståelse af dig selv som person og borger i et demokratisk samfund, 2. Styrke din evne til at forholde dig til omverden og 3. Udvikle forståelse for menneskers forskellighed.

Formålet med studieområdet på Køge Handelsgymnasium er at give de studerende forståelse for faglig metode, taksonomiske niveauer, kildekritik og kunne sætte fagene i spil, således at de får forståelse for, hvordan man arbejder akademisk, og opnår de nødvendige kompetencer til at gennemføre en videregående uddannelse.

Linket til Studieområdet (SO-hjemmeside) findes på forsiden i Lectio. Du kan også læse mere om studieområdet i Undervisningsministeriets læreplan om Studieområdet på HHX, og den finder du her

Planen for studieområdet eksisterer i to udgaver; Dels en lærerrettet udgave og dels en elevrettet version, som skolens pædagogiske koordinator gennemgår for eleverne ved skolestart. Planen er tilgængelig elektronisk på Skrivemetroen.Området kan blive udtrukket til sommereksamen. 

Læs mere om studieområdet på Køge Handelsskole  og lærerplanen om Studieområdet på HHX, og den finder du her

 

 

 

Studie-og ordensreglement

 • Studie- og ordensregler

  Studie- og ordensregler hhx

  1. Formålet med studie- og ordensregler
  2. Orienteringsproceduren
  3. Studieregler
  4. Ordensregler
  5. Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne
  6. Forvaltningsretlige principper
  7. Klage over skolens afgørelse ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne

   

  1. Formålet med studie- og ordensregler

  Målet med gymnasieforløbet er, at eleverne bliver almendannede merkantile studenter med så godt et resultat som muligt og med så god trivsel undervejs som muligt. Køge Handelsgymnasiums studie- og ordensregler findes for at støtte et godt og lærerigt undervisningsmiljø. Desuden er formålet at styrke elevernes aktive deltagelse i undervisningen samt fremme værdier i skolekulturen som samarbejde og ansvarlighed. Endelig skal studie- og ordensreglerne være med til at sikre, at de mange forskellige elever på skolen kan være sammen i et trygt og forpligtende fællesskab.

  Disse studie- og ordensregler er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1338 af 09/12/2019.

  Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter drøftelse i Elevrådet, Pædagogisk Råd og i skolens bestyrelse.

  Studie- og ordensreglerne er inddelt i to afsnit: Et afsnit om studiereglerne indeholdende en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Og et afsnit om ordensreglerne indeholdende reglerne for orden og samvær på skolen.

   

  1. Orienteringsproceduren

  I introduktionsforløbet i 1.g orienterer skolens ledelse og lærere eleverne om reglerne, baggrunden for og formålet med dem samt om konsekvenserne ved at overtræde dem. Eleverne informeres om, at de har pligt til at holde sig orienteret om reglerne.

  Studie- og ordensreglerne er offentliggjort på skolens hjemmeside.

   

  1. Studieregler

  For at uddannelsens mål kan opfyldes, herunder at samarbejdet og de gensidige forpligtelser mellem elev og lærere kan fungere bedst muligt, er det en forudsætning, at eleverne deltager aktivt og ansvarligt i undervisningen og alle deraf afledte aktiviteter og forhold. Ved aktiv og ansvarlig deltagelse mener vi følgende:

  • At eleven møder velforberedt
  • At eleven afleverer skriftlige opgaver rettidigt; opgaverne skal godkendes med hensyn til omfang, kvalitet og autenticitet
  • At eleven med koncentration og fokus deltager konstruktivt og målrettet i alle undervisningsformer herunder fx selvstændigt arbejde eller virtuel undervisning
  • At eleven er medansvarlig for klasserumskulturen generelt
  • At eleven deltager i klassefremlæggelser og oplæg, fællestimer og vejledningssamtaler
  • At eleven dagligt orienterer sig om lektier, afleveringer, skemaændringer, informationer mv. i Lectio
  • At eleven møder til terminsprøver, årsprøver og eksamener mindst 30 minutter før prøven begynder
  • At eleven deltager i ekskursioner, studieture, idrætsdage m.v. uden for skolen som god ambassadør for skolen, hvor vi forventer særligt positiv adfærd

   

  Tilstedeværelse

  • Elevens tilstedeværelse registreres i begyndelsen af hvert undervisningsmodul eller -aktivitet og noteres i Lectio, hvor skriftlige afleveringer også registreres løbende
  • Alle former for fravær registreres som fravær uanset årsagen. Fravær i forbindelse med elevrådsarbejde godskrives efterfølgende
  • Elever, der er fraværende pga. dobbeltplanlagte skoleaktiviteter som fx ekskursion, virksomhedsbesøg, talenttilbud, får fraværet godskrevet efterfølgende
  • Fraværende elever har pligt til selv at følge med i klassens arbejde
  • Fraværende elever har pligt til at notere årsagen til fraværet i Lectio, senest når eleven igen er tilstede i undervisningen
  • Ved sygdom i mere end 10 skoledage kan skolen kræve en lægeerklæring. Udgifter til lægeerklæringer betaler eleven selv
  • Registreret fravær og manglende opgaveafleveringer overføres ikke til næste skoleår

   

  IT-udstyr

  Det er et krav, at elever medbringer en fungerende og opladt, bærbar computer hver dag.

  Elever er forpligtet til at overholde skolens it-politik, som i store træk er, at:

  • Brug af it-udstyr (fx computer og telefon) skal være undervisningsrelateret
  • Det alene er læreren, der bestemmer, hvornår og hvordan it-udstyr anvendes i undervisningen
  • Det ikke er tilladt for elever at fotografere, filme eller optage undervisning eller begivenheder på skolens område eller ved skoleaktiviteter uden for skolens område. Lærerne kan dispensere herfra som en del af undervisningen. Det er ikke tilladt at offentliggøre sådanne foto- eller videooptagelse på sociale medier eller internettet uden skriftlig tilladelse fra alle involverede

   

  1. Ordensregler

  Køge Handelsgymnasium forventer generelt, at eleverne kender og følger almindelige normer for god opførsel overfor og samvær med andre på skolen. Vores ordensregler omfatter også elevernes adfærd i fritiden, hvis adfærden har indflydelse på læringsmiljøet på skolen.

  Eleverne er forpligtede til at rette sig umiddelbart og loyalt efter skolens personale, når det anviser, at reglerne for god opførsel skal overholdes.

  Særligt vil vi præcisere:

  • Sprog og indhold på Lectio, i skolebladet, i blå bog, på sociale medier tilknyttet skolen og tilsvarende, der har sammenhæng med skolen, må på ingen måde kunne opfattes nedværdigende eller krænkende
  • Vi opfordrer elever til ikke at ytre sig negativt eller på anden måde uhensigtsmæssigt om skolen eller personer relateret til skolen på sociale medier, skrevne medier mv. Skolen appellerer i stedet til, at eleverne taler med skolens ledelse – også hvis man er i tvivl om, hvad der er god takt og tone
  • Kommunikation til skolen og til skolens ledelse skal foregå via skolens officielle mailadresse: khs@khs.dk
  • Dit studiekort og dine adgangskoder er personlige, og kun du må anvende dem
  • Ulovlig indtrængen i skolens it-baserede systemer herunder fraværs- og karaktersystem vil blive anmeldt til politiet
  • Kommerciel aktivitet på skolen eller skolens digitale platforme må kun ske efter aftale med ledelsen
  • Elever forventes at hjælpe med at holde orden på skolen ved at fjerne eget affald og efterlade lokaler pæne og ryddelige. Inventar og møbler flyttes tilbage på plads efter brug. Efter sidste undervisningsmodul i et lokale sættes stolene op, vinduer og yderdøre lukkes og lyset slukkes
  • Klasserne rydder op skiftevis i kantinen efter en dukseordning; klasserne rydder op i lokaler og på fællesområder efter nærmere anvisninger
  • Elever er erstatningspligtige efter de almindelige regler om erstatning fx ved grov uagtsomhed eller med vilje ødelægger skolens ejendom eller genstande tilhørende andre elever eller ansatte. Dette gælder ligeledes på ekskursioner, studieture mv i skoleregi

   

  Rygning, alkohol og andre rusmidler

  På Køge Handelsgymnasium har vi siden august 2021 haft røgfri skoletid, jf. rygeloven. Dermed er det ikke tilladt for elever at ryge, dampe eller indtage snus og andre tobaksvarer i skoletiden, kl. 8.20-17.00; heller ikke uden for skolens område. Forbuddet gælder også på ekskursioner og studieture.

  Det er aldrig tilladt at indtage, besidde eller videregive hash eller andre euforiserende stoffer på skolens område. Elever må aldrig møde påvirket af hash eller andre rusmidler til undervisning eller skoleaktiviteter.

  Køge Handelsgymnasiums aktiviteter har alle et fagligt, et dannende og et socialt aspekt, og vi arbejder for en inkluderende skolekultur, hvor aktiviteterne foregår i en ånd af fællesskab. Alkohol må derfor ikke være dominerende. Det betyder bl.a., at:

  • Alkohol er ikke tilladt i den almindelige hverdag på skolen
  • Studieture, idrætsdage, introture og ekskursioner indgår i den almindelige hverdag, og alkoholindtagelse er derfor ikke tilladt
  • Skolefester og caféer:
   • Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer
   • Der er ansvarligt personale til stede ved fester og arrangementer
   • Elever, der ved deres adfærd ved fester viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive sendt hjem
   • Skolen kan beslutte at alkoholteste ved indgangen og sende elever hjem
   • Vi udskænker ikke drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester og caféer
   • Skolen kan udskænke vin til 3.g-elever til gallafesten og til translokationen

   

  Private religiøse og politiske overbevisninger

  Køge Handelsgymnasium er en uddannelsesinstitution, hvis formål er at drive merkantil gymnasial uddannelse. Det betyder, at skolen støtter aktiviteter, der understøtter dette formål. Det betyder tilsvarende, at skolen skelner mellem aktiviteter, der understøtter det studieforberedende og merkantilt almendannende formål, og elevers og ansattes private religiøse og politiske overbevisning. Denne skelnen er efter skolens opfattelse af betydning for såvel skolens indre sammenhængskraft som fællesskabet blandt både elever og ansatte.

  Samtidig krænker skolen ingen elevers eller ansattes private religiøse eller politiske overbevisning, for det er skolens holdning, at der skal være plads til alle, der opfylder de formelle betingelser for at blive optaget og som opfylder kravene om studieegnethed og studieaktivitet – indenfor skolens kapacitet.

  Det er ikke tilladt for elever eller ansatte at optræde forkyndende eller agiterende overfor andre elever eller ansatte på skolens område. Skolen skal således være et frirum og et fristed for såvel elever som medarbejdere uanset religiøs eller politisk overbevisning.

   

  1. Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne

  Hvis en elev overtræder skolens studie- og ordensregler, vil eleven få tildelt en mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning af skolen.

  Skolen kan i andre tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver, give eleven en skriftlig advarsel. En advarsel bortfalder efter et år. En advarsel over for en elev, der har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

  Finder skolen, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, kan følgende sanktioner iværksættes:

  1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

  2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

  3) Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

  4) Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Overtrædelse af skolens regler angående mobiltelefoner kan resultere i fratagelse af mobiltelefonen i resten af dagen eller indtil næste dag. Læreren afleverer da mobilen på kontoret med en seddel der angiver elevnavn og klasse. På kontoret bliver mobilen opbevaret forsvarligt, og eleven kan efterfølgende hente mobilen på kontoret. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som institutionen har besluttet at tilbageholde, til institutionen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan institutionen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden.

  5) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd. Institutionen træffer så vidt muligt afgørelse herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Institutionen giver ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i det pågældende fag eller fagene, og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i faget eller fagene bortfalder.

  6) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. Institutionen træffer så vidt muligt afgørelse herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse.

  7) Bortvisning fra institutionen eller en afdeling af institutionen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af institutionen med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.

  8) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

  Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Køge Handelsgymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

  Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

  1. Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
  1. Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

   

  Det gælder i øvrigt, at det er en betingelse for at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte), at man er studieaktiv, dvs. deltager som beskrevet i disse Studie- og ordensregler. Manglende fremmøde og manglende skriftlige afleveringer kan derfor medføre, at man mister retten til at modtage SU.

   

  Fælles for skriftlige advarsler og sanktioner gælder, at de sendes til digital postkasse og dermed betragtes som modtaget af eleven. For elever under 18 år sendes skrivelserne ligeledes til forældre/værger.

  Betingede sanktioner:

  Køge Handelsgymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode. Skolen kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

  1. Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
  2. Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

   

  1. Forvaltningsretlige principper:

  Når Køge Handelsgymnasium træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af studie- og ordensreglerne, bortset fra en mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning, gælder følgende regler, uanset om institutionen ikke er en del af den offentlige forvaltning.

  1. Bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring, begrundelse og klagevejledning. For elever, der er undergivet forældremyndighed, inddrager, informerer og partshører institutionen forældremyndighedens indehaver særskilt ved sagens indledning, behandling og afgørelse.
  1. Institutionen træffer sin afgørelse på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder med en sanktion, der er rimelig og relevant i forhold til den eller de konkrete overtrædelser af institutionens studie- og ordensregler.

   

  1. Klage over skolens afgørelse ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne

  Køge Handelsgymnasiums afgørelse vedrørende en elevs overtrædelse af institutionens studie- og ordensregler eller bekendtgørelsen kan påklages til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Klagen skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af institutionen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. Fristen er dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning, for en klage over en advarsel (bekendtgørelsens § 5, stk. 2), eller en afgørelse om hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter, eller en afgørelse om midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage eller et forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande (bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1-3).

  Hvis institutionen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Institutionen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender institutionen elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

  Adgangen til at klage over en bortvisning, (jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 8), er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

  Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre institutionen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

  Behandlet og fastsat af Køge Handelsskoles bestyrelse, 19. december 2022

Talentudvikling

 • Forskerspirer

  Har du et interessant spørgsmål eller en rigtig god idé til et emne, som du kunne have lyst til at undersøge nærmere eller forske i?

  Projekt Forskerspirer er et tilbud til elever fra alle gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, STX, HF), og bag projektet står Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

  Du kan melde dig til projektet på 2.g (foråret) og den egentlige skriveperiode ligger i eftersommeren/efteråret på 3.g.

  Dit emne ligger inden for et af områderne ”samfundsvidenskab” (politik, økonomi, samfund, psykologi), ”humaniora” (sprog, litteratur, historie, filosofi, medier),  eller ”naturvidenskab” (samt "sundhedsvidenskab" - dog ikke for HHX'ere).

  Du skal udarbejde en projektbeskrivelse, hvor du argumenterer for dit emne, din idé samt inddrager metode, teori, argumentation, empiri og proces.

  Desuden skal du have kontakt til en forskerkontakt (en person med en ph.d.) til at støtte og rådgive dig i processen.

  For at forberede, inspirere og hjælpe forskerspirerne undervejs holdes der 2 seminarer, et på Københavns Universitet og et på Aarhus Universitet.

  På skolen kan du desuden henvende dig til din koordinator, som er behjælpelig med praktiske spørgsmål undervejs.

  Det færdige projekt (ca. 6 sider) indsendes og deltager i konkurrencen, hvor der kåres 4 vindere, en vinder inden for hver af ovennævnte kategorier.

  Vinderne får 20.000 kr. hver, som kan bruges på forskning, men der er ikke krav om videre forskning i projektet.

  Du skal være forberedt på intenst arbejde, specielt i skriveperioden.

  Selvom ikke alle kan være en af de 4 heldige vindere, er det en proces, som man lærer utrolig meget af, også med henblik på at løse andre opgaver i skoleåret - f.eks. SOP

  Desuden er der rigtig meget både vidensmæssig- og social inspiration at hente på seminarerne i København og Århus.

  Køge Handelsskole har hvert år elever, der deltager i og gennemfører Forskerspirer.

  Tag endelig fat i Køge Handelsskoles Forskerspirer-koordinatorer, som er Lone Clemmensen og Troels Kjems Petersen (HHX-lærere).

 • Ung til ung tutor

  Ung til ung tutorprojektet er et tiltag på Køge Handelsgymnasium, hvor eleverne hjælper hinanden med at forbedre forståelse af et fag og derved opnå en bedre karakter i det pågældende fag.

  Som tutor får man en enestående mulighed for at lære fra sig af det, man har lært i undervisningen og derved forbedre ens egne kundskaber, og samtidigt er man med til, at hjælpe andre til bedre resultater.

  At være tutor på HHX går ind under frivilligt arbejde og bliver derfor ikke aflønnet på nogen måde. Dog vil der blive vedlagt en anbefaling som bevis på frivilligt arbejde med eksamensbeviset, hvori der bliver beskrevet, hvor mange timer der er brugt og til sidst en underskrift fra uddannelsesrektor. Dette kan især være nyttigt, hvis man ønsker at søge videreuddannelse i udlandet eller søge ind på kvote to i Danmark.

   

Udlandsophold

 • ERASMUS+ ophold

  Der er to forskellige måder at komme til udlandet på enten i løbet af din HHX uddannelse (ERASMUS+) eller efter endt uddannelse (PIU).

  Her kan du læse, hvordan du gør, hvis du er interesseret i at komme til udlandet via KHS og din HHX uddannelse.

   

  ERASMUS+ er vores praktik- og uddannelsestilbud for 2. og 3.g'ere, som er støttet af EU midler.

  Programmet giver dig mulighed for som studerende på Køge Handelsskoles ungdomsuddannelser at komme på et tre ugers kombineret sprog- og praktikophold i en virksomhed. HHX har mulighed for at rejse til Spanien, Storbritannien, Frankrig og Tyskland.

  Opholdet er en del af dine studier på Køge Handelsskole – og du forventes selv at skulle læse mistede timer op. Der vil samtidig også være opgaver, der skal løses under opholdet i udlandet. For 3.g elever vil opholdet evt. kunne bruges som afsæt for din SOP-opgave.

  I foråret vil de internationale koordinatorer holde introduktion for nye interesserede ERASMUS+ studerende. 

  Til det første infomøde, vil du kunne møde tidligere ERASMUS+ elever, som fortæller om deres oplevelser i de respektive lande. Inden selve rejsen vil der være forberedende kultur- og sprogkurser på Køge Handelsskole med de udenlandske partnere.

  Udvælgelse og depositum:

  De internationale koordinatorer vælger de kommende ERASMUS+-udsendte ud fra følgende kriterier: studieaktivitet de seneste år på KHS, evaluering fra klassens lærere og vejleder (mødedisciplin, modenhed, fagligt niveau osv.) og måske en personlig samtale kan komme på tale.

  Du vil blive opkrævet et depositum på kr. 5.000,-, når du bliver udvalgt til at rejse. Overskydende penge bliver tilbagebetalt, når opgaver og evalueringer i forbindelse med opholdet er afleveret.

  Spanien / Málaga området:

  Vores partner i Spanien er rejseselskabet "Venga Travel", som samtidig har specialiseret sig i ERASMUS+ ophold. Virksomheden er danskejet og ejeren hedder Mette Kühnel, www.venga.dk

  De tilbyder også sprogskoleophold og logi i lejligheder.

  Tyskland:

  Vores partner i Tyskland hedder Barbara Hillerich og hun har mange års erfaring med Erasmus+ og hun holder til i Bochum. Hendes firma hedder: "Barbara Hillerich Training Beratung Mediation".

  Barbara er god ven af vores tysklærer på HHX Lone Clemmensen.

  I Bochum indlogeres I i egne lejligheder, og I tilbydes en kombination af skoleophold med tyskundervisning samt praktikophold i virksomheder.

  I Tyskland vil vi bestræbe os på at tilbyde 2 uges praktik og 1 uges sprogskoleophold

  Storbritannien:

  Vores partner i Storbritannien hedder "Internship in Brighton" og har mange års erfaring med ERAS+-elever:  www.internshipinbrighton.com.

  I Brighton bor man i lejligheder og får ligeledes også sprogundervisning i engelsk ved siden af praktikopholdet i virksomheder.

   

  Kom forbi det internationale kontor i lokale 221 i rød bygning, hvor Inge Jakobsen og Tina Biil Eriksen (HHX-lærere) holder til i visse kontortider, hvis du har spørgsmål til ERASMUS+.

   

 • PIU (Praktik I Udlandet)

  Du har måske en drøm om at prøve at stå på egne ben og få det kick at bevise overfor dig selv, at du kan klare dig under helt andre forhold end i den hjemlige andedam. Et praktikophold i udlandet er en oplevelse for livet – både på det personlige og det faglige plan.

  Som elev på en handelsskole (HHX, EUX, EUD), har du muligheden for at tage en del af din erhvervsuddannelse i en udenlandsk virksomhed og få den godkendt som en del af din danske erhvervsuddannelse. Dette kan være en god investering i spændende jobmuligheder i udlandet og en måde at opkvalificere dig på et arbejdsmarked, der efterspørger internationale kompetencer. Hvis du tager af sted med PIU ordningen, har du også mulighed for at søge økonomisk støtte til dit ophold.

  Krav til PIU kandidater:

  • Et åbent og udadvendt livssyn
  • Mod på at stå på egne ben
  • Hvis tingene ikke altid lige går som lovet, så er du åben overfor forandringer
  • Interesseret i at møde nye mennesker og kulturer og opleve nye arbejdsgange

  Hvad kan du få ud af et PIU ophold:

  • Du kommer til at opleve et andet land og en fremmed kultur helt tæt på
  • Du forbedrer dine sprogkundskaber og vil mestre et sprog på et meget højt niveau
  • Du udvikler selvstændighed og viser, at du ikke er bange for at tage initiativ
  • Du får nye kollegaer og venner og lærer, at tingene kan gøres på andre måder
  • Du lærer at omgås kollegaer med en anden kulturel baggrund
  • Mange nye udenlandske kontakter

   

  Et PIU ophold svarer til, at du søger en praktikplads i Danmark, hvor du som en del af en erhvervsuddannelse skal tilbage på skolebænken et vis antal uger. I stedet for at få hele din praktikplads i Danmark, har du muligheden for at søge en praktikplads i udlandet indenfor samme speciale f.eks. kontor, administration, shipping, og dermed opkvalificere dine internationale kompetencer. På samme måde, som hvis du var i en dansk praktikplads, så skal du i din udenlandske praktikperiode også tilbage til Danmark og tage et par ugers skoleophold.

   

  HHX elever:

  Som noget nyt i forbindelse med erhvervsskolereformen, skal HHX elever supplere med et 5 ugers merkantilforløb inden de kan starte deres praktik i udlandet. Her på Køge Handelsskole arbejder vi på, at du enten kan tage dit 5 ugers forløb, inden du tager af sted eller i forbindelse med dit praktikophold i udlandet.

   

  Job og logi i udlandet:

  I forbindelse med et PIU ophold, har vi på det internationale kontor nogle kontakter til udlandet, og vi kan hjælpe dig med at finde egnede links og hjemmesider til at søge job i udlandet. Dog har vi ikke et katalog over jobs i udlandet. Hvis du selv har kontakter til udlandet gennem familie eller erhvervsarbejde, så er det også en mulighed for at få en praktikplads i udlandet. På det internationale kontor kan vi ikke hjælpe med lejligheder eller anden logi i udlandet, dog sørger praktikstederne i udlandet ofte for at finde midlertidigt logi, indtil du har mulighed for selv at finde et sted at bo.

  Løn under et PIU ophold:

  Hvis du selv finder en praktikvirksomhed i udlandet, skal du sørge for at forhandle løn - dog vil vi på det internationale kontor også gerne hjælpe dig med dette. Alle PIU studerende skal modtage løn under deres praktik, ellers er det ikke muligt at komme ind under PIU ordningen. Vi henstiller til, at I ca. får kr. 5.000 eller gerne mere i løn om måneden.

  Folkeregister:

  Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i det danske CPR-register. Det sker ved at melde udrejse til Folkeregisteret i den kommune, du bor i. Du kan læse mere herom på www.borger.dk/Sider/Flyt-til-udlandet.aspx

  AUB(Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag):

  Praktik i udlandet bliver støttet af AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion), som giver tilskud til bl.a. husleje og transport til og fra uddannelsesstedet. Køge Handelsskole styrer godkendelsesproceduren af elevernes praktik i udlandet bl.a. i samarbejde med skolens praktikpladskonsulent. På det internationale kontor hjælper vi dig med at finde og udfylde de korrekte blanketter til AER - dog skal du selv sørge for at få udfyldt og indsendt relevante blanketter til AER.

  Forsikring:

  I forbindelse med et PIU ophold, skal du sørge for, at virksomheden har en forsikring, som dækker dig som medarbejder, hvis uheldet er ude. Du skal også sørge for, du har en rejseforsikring. På det internationale kontor vil vi gerne være behjælpelige med at finde en forsikring, som dækker praktikplads i udlandet, hvis virksomheden ikke har en forsikring.

  Godkendelse af ophold:

  Praktikcenteret tager sig af skoleophold og styrer dette, mens de internationale koordinatorer tager sig af de øvrige godkendelser. Der er løbende kontakt mellem skolen og eleven samt virksomheden under uddannelsesforløbet.

  Du er altid velkommen til at komme forbi det internationale kontor i lokale 221 i rød bygning, hvor Inge Jakobsen og Tina Biil Eriksen (HHx-lærere) og Gitte Dyrløv (EUX & EUD Business-lærer) sidder, hvis du har spørgsmål til PIU. Deres kontortider står på døren eller du kan se den i deres Lectio skema.

   

Vejledning gennem uddannelsen

 • Evalueringssamtale i Grundforløbet

  Gennem din HHX uddannelse er der mange forskellige muligheder for at få støtte til at klare de udfordringer og spørgsmål, du måske står overfor fra tid til anden. I dette afsnit kan du læse om de forskellige muligheder. 

  Den nye reform kræver, at alle elever på 1. år har en individuel evalueringssamtale i løbet af de første tre måneder (dvs. i løbet af Grundforløbet) i sin gymnasiale uddannelse. I denne vurderes elevens faglige niveau samt eventuelt ønske om videregående uddannelse efter de tre år på HHX.

   

 • Faglige vejledere

  Læsevejleder

  På skolen har vi to uddannede læsevejledere - Signe Sindberg Kaspersen (SSK@khs.dk) og Tina Biil Eriksen (TE@khs.dk) - der vil screene alle 1.g'ernes faglige niveau og læsefærdigheder. Denne screening finder sted lige efter Grundforløbets afslutning. Hvis du har "mistanke" om, at du har læsevanskeligheder, så kontakt een af de to læsevejledere på e-mailen eller på Lectio. 

  Matematikvejleder

  På skolen har vi en matematikvejleder - Rikke Haastrup (RH@khs.dk), der vil screene alle 1.g'erne for specifikke matematikvanskeligheder under Grundforløbet og inden efterårsferien.

  Såfremt du har mistanke om, at du har specifikke matematikvanskeligheder(f. eks. svært ved at læse og skrive store tal), så er du velkommen til at kontakte vejlederen på Lectio eller e-mail.

   

 • Frivillig studiepraktik

  På 3. år vil du få mulighed for at tilmelde dig frivillig studiepraktik gennem studiepraktik.nu.

  Vejlederen fra Studievalg Sjælland vil informere dig herom.

  Studiepraktik er en enestående mulighed for at få et indblik i hverdagen på en videregående uddannelse!

  Elever på Business Mathematics, Business Economics og Global Mathematics vil få tilbud om at komme i studiepraktik på Copenhagen Business School eller Københavns Universitet, hvor du kan få indblik i studielivet og en karriere inden for økonomi, international handel eller politisk beslutningstagen.

   

 • Kontaktlærer

  Gennem din HHX uddannelse er der mange forskellige muligheder for at få støtte til at klare de udfordringer og spørgsmål, du måske står overfor fra tid til anden. I dette afsnit kan du læse om de forskellige muligheder. 

  Alle klasser får sin egen kontaktlærer, når de endelige klasser dannes medio november efter Grundforløbet er afsluttet.

  I selve Grundforløbet har det midlertidige Grundforløbs-hold en midlertidig kontaktlærer.

  En kontaktlærer:

  • følger tæt med i klassens trivsel
  • tager sig af eventuelle problemer
  • funger som bindeled mellem klasserne, skolens ledelse, studievejledningen samt klassens øvrige lærere
  • superviserer/hjælper klassen når denne skal tage diverse fælles beslutninger for klassen

  Kontaktlæreren afholder elevsamtaler efter behov.

   

 • Mentor

  For elever, der har særligt svært ved at gennemføre en HHX uddannelse af den ene eller den anden grund, kan tilbydes en mentorordning.

  Her får du tilknyttet en voksen kontaktperson (oftest en lærer), som støtter dig i uddannelsesforløbet.

  Der kan rettes henvendelse til kontaktlæreren eller studievejlederen, hvis du ønsker at få tildelt en mentor.

   

 • Studievejledning

  I studievejledningen kan du møde følgende studievejledere:

  Cristine Garn (CRGA@khs.dk)

  Pia Rosbæk (PRO@khs.dk)

  Sanne Snejbjerg Jensen (SSJ@khs.dk)

  Camilla Ralkov (CARA@khs.dk)

  Studievejledningen er placeret til venstre for hovedindgangen.

  Studievejledernes træffetider kan ses i Lectio og på opslag ved studievejledningen. Her kan du også se hvilken konkret studievejleder, du er knyttet til. I øvrigt kan studievejlederne træffes efter aftale. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i åbningstiderne.

  Kollektiv vejledning:

  Der er et antal studievejledere tilknyttet de studerende ved HHX uddannelsen. Ved skoleårets start får hver klasse tilknyttet en studievejleder, som eleverne kan henvende sig til.

  Studievejlederne varetager såvel kollektive som individuel vejledning. Den kollektive vejledning på klasseniveau omfatter:

  • uddannelsens opbygning
  • eksamensbestemmelser og karakterudregning
  • statens uddannelsesstøtte (SU)
  • tilvalgsorientering

  Individuel vejledning:

  Den individuelle vejledning er rettet mod dig personligt. Det er altså dine spørgsmål og / eller eventuelle problemer, studievejlederen koncentrerer sig om. Studievejlederne fungerer som din advokat i forhold til skolen. Du kan trygt henvende dig til studievejlederen, der har tavshedspligt, dvs. det, du fortæller forbliver mellem jer, med mindre du selv ønsker, at studievejlederen skal videregive informationer om for eksempel sygdom. Den individuelle vejledning kan omfatte:

  • uddannelses- og erhvervsvejledning
  • jobsøgning
  • hjælp med SU-skemaer
  • dispensationsmuligheder
  • forhold vedr. fravær og sygdom
  • problemer i relation til undervisningen

   Studievejlederen kan ikke løse personlige / sociale / boligrelaterede problemer, men kan bidrage med vejledning og rådgivning.

  Hvis du kommer til skade i løbet af skoleåret og skal have bevilliget taxa, skal der afleveres en lægeerklæring med angivelse af den periode, hvori du er berettiget til sygetransport. Studievejledningen vil herefter være behjælpelig med at ansøge om sygetransport i din kommune. Udgift til mulighedserklæring refunderes ikke.

  Fraværskontrakter:

  Du har mødepligt til lektionerne. Lærerne fører protokol for hver lektion. Du kan selv kontrollere registreringen på Lectio (se mere herom i afsnittet "Studie- og ordensreglement" og underafsnittet "Fravær").

  Hvis du mener, der er sket en fejl, skal du straks henvende dig til din faglærer, som er den eneste, der kan rette i fraværsregistreringen. Du kan løbende følge dit fravær og angive årsagen hertil på Lectio.

  Som udgangspunkt registreres alt fravær uden hensyntagen til årsagen. Sygdom, session, togforsinkelser, dårlige vejrforhold m.v. tæller derfor med som fravær. Du bør altid henvende dig til studievejledningen ved en længere fraværsperiode.

  Ved længere sygeforløb kan skolen bede om en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

  Udmeldelse:

  Hvis du i løbet af uddannelsen ønsker at udmelde dig, skal du henvende dig til en studievejleder. Her vil du blive bedt om at udfylde og underskrive en udmeldelsesblanket. Hvis du er under 18 år, skal du være opmærksom på, at kun dine forældre (evt. værge) kan udmelde dig, og dette skal ske skriftligt til skolens studievejledning. Melder du dig ud, giver administrationen besked herom til SU-styrelsen, således at din SU stoppes. Du skal også aflevere dine bøger i Mediecenteret ved udmeldelse.

   

 • Uddannelsesmesse

  I løbet af din studietid på HHX får du vejledning om videregående uddannelser og erhverv.

  Karrieretanken er en messe på skolen, hvor uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan besøges.

  Karrieretanken kommer på besøg i november måned og er et tilbud til 2. og 3.g'erne.

  Du har mulighed for at høre om forskellige uddannelsesmuligheder og stille spørgsmål til dit videre uddannelsesforløb.

  Husk at medbringe dit CV.

   

 • Videregående uddannelsesvejledning

  I løbet af din studietid på HHx får du vejledning om videregående uddannelser og erhverv. Karrieretanken er en messe på skolen, hvor uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan besøges. Der er også arrangementer klassevis om uddannelsessystemet i Danmark, brug af søgemaskiner på nettet, valg, kompetencer og processer, tilmelding til videregående uddannelse og meget mere.

  Kollektive vejledningsarrangementer:

  I dine tre år på handelsskolen afholdes der en række arrangementer for dig og din klasse. Det er bl.a. generel information om videregående uddannelse, ansøgningsfrister og gode informationssteder.

  1. år: Introduktion til Studievalg og videregående uddannelse

  2. år: På vej

  3. år: Årets arrangementer

  3. år: Studie- og karriereveje

  3. år: Ansøgning og optagelse

  Individuel vejledning:

  • Er du i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet?
  • Har du spørgsmål om jobmuligheder?
  • Har du spørgsmål til valg af videregående uddannelse?
  • Har du spørgsmål til ansøgning og optagelse?

  Så tal med Studievalg Sjælland!

  Studievalg Sjælland er et vejledningscenter, der vejleder om valg af videregående uddannelse. Du kan benytte deres vejledning om videregående uddannelse igennem hele din studietid/karriere. 

  Studievalg Sjælland på Køge Handelsskole træffes på vejlederkontoret, hvor studievejlederne også holder til. På Køge Handelsskole er det Cæcilie Bjørn Larsen, der er vejleder og kontaktperson.

  Du har mulighed for selv at booke en tid til en individuel vejledningssamtale hos hende. Det gør du på  www.studievalg.dk/sjaelland  eller på mail cbl@studievalg.dk