Trinprøve FVU

FVU læsning

Prøvetid
På trin 1 er prøvetiden 1 time og 45 minutter fordelt med

 • 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1
 • 15 minutters pause
 • 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 2

På trin 2, 3 og 4 er prøvetiden 2 timer og 15 minutter fordelt med

 • 45 minutter til besvarelse af opgavesæt 1
 • 15 minutters pause
 • 1 time og 15 minutter til besvarelse af opgavesæt 2

 Tilladte hjælpemidler

På alle trin

 • skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler
 • kan der ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af uddannelsesinstitutionen.

Køge Handelsskole stiller ikke ordbøger til rådighed i alle sprog. Det er derfor vigtigt, at du har aftalt med din lærer, om den ordbog du har brug for forefindes. Hvis du er selvstuderende skal du selv medbringe ordbog.

 

FVU Matematik

Prøvetid

 • På trin 1 er prøvetiden 1 time og 30 minutter
 • På trin 2 er prøvetiden 2 timer 

Tilladte hjælpemidler 
Det er tilladt at anvende alle hjælpemidler

Mød op i god tid!
Prøven starter til den angivne tid. Det er vigtigt, at du møder op i god tid, 30 minutter før prøven starter, og at du medbringer gyldig legitimation med billed-id, gerne opholdskort, pas, eller kørekort. Hvis ikke der kan fremvises gyldig legitimation, kan prøven ikke aflægges.
Kommer du for sent, og prøven er startet, afvises du.
Udebliver du fra prøven trods tilmelding, har du først mulighed for at komme til trinprøve til den næste terminsdato – du er selv ansvarlig for at tilmelde dig igen.

Har du brug for ekstra tid til prøven?
Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Hvis du er i denne målgruppe, skal du rette henvendelse til administrationen på tlf. 91346616, så der i god tid kan ansøges om dispensation.

Hvis du er ordblind
Der tilbydes elektroniske versioner af trinprøverne ved diagnosticeret ordblindhed.
Ved alle FVU prøver kan der anvendes IT-støtte, hvis dispensationsansøgningen er godkendt. Kursisten må da anvende både oplæsning og ordforslag under besvarelsen af prøven.
Opgaverne kan afleveres indskrevet i hånden eller printet fra computeren. Hvis opgaven ønskes printet, overføres opgavebesvarelsen til et usb-stik, som prøvevagten printer ud fra.
Det forventes, at kursisten er vant til at benytte hjælpemidler til læsning og stavning, og derfor ikke skal have hjælp til dette umiddelbart før eller under prøven.

Bortvisningsgrundlag
Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.
En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan af institutionen bortvises fra prøven – specifikke regler omkring brugen af telefon, internet m.m. oplyses af prøvevagter på dagen

Hvis du vil klage
Klagen kan vedrøre:

 1. eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,
 2. prøveforløbet eller
 3. bedømmelsen

Klage over prøver indgives af eksaminanden til institutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.
Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.
Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse. Kontakt administrationen på mko@khs.dk for at få hjælp/vejledning.

Hvornår får jeg svar på min prøve
Opgaverne skal rettes af en beskikket censor, og denne procedure tager tid. Du skal derfor regne med, at der går ca. en måned, før du får svar på, om du har bestået eller ej. Prøveresultatet sendes til din e-boks.

 

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Der afholdes trinprøve i 2019 på følgende datoer:

FVU læsning
Mandag den 17. juni 2019 kl. 17.00

FVU matematik
Onsdag den 19. juni 2019 kl. 9.00

Tilmeldingsfristen er 27. maj 2019 kl. 12.00

Ønsker du at tilmelde dig som selvstuderende, skal du udfylde en tilmeldingsblanket:

Se evt. bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser herunder:

Information og kontakt
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Uddannelsesvej 20
4600 Køge