Værdiregelsæt og Antimobbestrategi KHS 2018-2020

Værdiregelsæt på KHS

Værdiregelsættet har til formål at fremme og opretholde god trivsel, samt skabe et godt fagligt og socialt miljø for alle elever. Værdiregelsættet har til formål at hjælpe elever og personale i øvrigt til at navigere efter, så vi sammen skaber en skole, hvor der er trygt og rart at være.

Antimobbestrategien evalueres og revideres med udgangen af skoleåret 2019/2020.

Kerneværdier:

Tryghed:
Det er en nødvendighed for den enkelte elev at føle sig tryg på skolen, for bedst mulig at kunne trives fagligt og socialt.

Alle elever, undervisere og ansatte på skolen skal informeres om vigtigheden af et trygt miljø, så alle har en interesse i og en forståelse for, at alle skal bidrage til et mere trygt og positivt miljø.

Ligeværd:
Intet individ skal krænkes eller føle sig utryg på institutionen på baggrund af afvigelser fra normen på en hver tænkelig måde.

Alle elever er ligeværdige, uanset om de er fagligt stærke eller ej, har en anden etnisk baggrund eller på anden vis adskiller sig fra normen. Det faktum, at en person er anderledes, bør og må ikke påvirke andre medstuderendes eller ansattes adfærd overfor personen.

Samhørighed:
Det er afgørende for skolens miljø at samtlige elever, undervisere og ansatte føler, at de er en del af et fællesskab, som sammen skal skabe et positivt miljø.

Vi er et fællesskab, hvor alle individer forventes at bidrage til fællesskabet. Vi arbejder aktivt på at skabe samhørighed på tværs af klasser, klassetrin og uddannelsesretninger og nedbryde fordomme om hinanden. I fællesskabet skal der være plads til alle, uanset hvem man er, og hvor, man kommer fra.

 

Overholdelse af værdiregelsættet:

Ledelse:
Ledelsen har det overordnede ansvar for, at alle parter informeres om og overholder værdiregelsættet.

Personale:
Det er personalets ansvar at observere, om værdiregelsættet bliver håndhævet i det daglige. Samtidig er det personalets ansvar at agere indenfor retningslinjerne af regelsættet og fremstå som det gode eksempel.

Elever: 
Det er elevernes ansvar at overholde retningslinjerne i værdiregelsættet og at medvirke til at skabe et positivt miljø på skolen for såvel dem selv som undervisere og andre ansatte.

Forældre:
Det er forældrenes ansvar at opfordre deres børn til at agere anstændigt i enhver skolesammenhæng såvel som sociale sammenhænge.

 

Synlighed af værdiregelsættet

  • På skolens hjemmeside er værdiregelsættet synliggjort og tilgængeligt
  • Skolebladet Merkurs sætter fokus på værdisættet i løbet af skoleåret
  • Ved officielle arrangementer såsom forældremøder, åbent hus mv. kan værdiregelsættet italesættes
  • Ved elevsamlinger – herunder elevrådet- italesættes og anvendes værdiregelsættet
  • I skolens elevhåndbog er værdiregelsættet beskrevet og foldet ud. For 1.g’ernes vedkommende undervises der er i skolens værdiregelsæt. For 2. og 3.g’erne gælder det, at værdiregelsættet danner grundlag for klassens diskussioner vedrørende trivsel og adfærd i skolesammenhænge

Ejerskab af værdiregelsættet

Værdiregelsættet er integreret i skolens hverdagspraksis. Konkret har KHS' elevråd været involveret i diskussionen og udformningen af skolens værdisæt og været med til at beslutte de konkrete initiativer og sanktioner i forbindelse med værdiregelsættet.

I forhold til at sikre ejerskab for at alle - herunder ledere, underviser, elever og øvrigt personale - har kendskab til og efterlever værdiregelsættet i praksis, er følgende implementeret:

Ejerskabet hos eleverne:

  • Som ny elev på KHS arbejdes der konkret med skolens værdiregelsæt i løbet af grundforløbet. Dette arbejde faciliteres i et fællesskab mellem kontaktlærere, tutorer og ledelse og under grundforløbet omsættes og operationaliseres de overordnede visioner i værdiregelsættet til klassens "eget værdisæt" med konkret angivelse af handling og praksis
  • Elevrådet afholder en event/arrangement med fokus på trivsel og mobning, og hvordan vi sikrer trivsel eleverne i blandt
  • Elevorganer som elevråd, introudvalg, festudvalg, debatklub og Merkurs har en særlig rolle i forhold til at udbrede og italesætte skolens værdiregelsæt. Introudvalget har en særlig rolle, idet de har til opgave at sikre, at værdiregelsættet bliver en integreret del af nye elevers socialiseringsproces på KHS. Som medlem af ovenstående elevorganer har man en særlig forpligtelse til at fremstå som det gode eksempel

Personale og ledelse

  • Personale har kendskab til værdiregelsættet og anvender det i praksis i facilitering af klassefællesskabet og gruppefællesskaber. Koordinatorer for introudvalg, festudvalg mv. har til opgave at sikre en ’nedsivning’ af værdiregelsættet til udvalgene og facilitere initiativer, der kan understøtte denne proces