EUX Business

Hvis du ønsker en uddannelse, hvor du både opnår at blive faglært og får studiekompetence med gymnasiale niveauer
... så er du havnet rette sted!

EUX Business er en erhvervsuddannelse, men indeholder mange af de samme faglige niveauer som gymnasieuddannelserne. Med en EUX Business får du både et Erhvervsuddannelsesbevis og et bevis for en Erhvervsfaglig studentereksamen.

EUX Business giver mulighed for at komme hurtigt ud i erhvervslivet og gøre karriere, men uddannelsen åbner samtidig muligheden for at fortsætte studierne på en videregående uddannelse – og det allerede efter to år. Vælger du læreplads efter de to år, har du hele uddannelsen efter fire år.

Du skal primært vælge en EUX Business, hvis du er ambitiøs og ønsker et arbejde inden for følgende områder:

• Kontor 
• Detail (butik)
• Handel
• Event

 

Kvoteordning for eventkoordinatoruddannelsen


Procedure for håndtering af kvoter på KHS

 

Kvote - hvorfor det?

Undervisningsministeriet har besluttet at indføre kvoter på de uddannelser, hvor der er relativt mange elever, der søger hen, men hvor der ikke indgås ret mange uddannelsesaftaler. Man ønsker således at undgå, at for mange elever kommer ind i en blindgyde, ved at vælge en uddannelsesretning, hvor der er et meget begrænset arbejdsmarked med et begrænset behov for elever.

Køge Handelsskole har i den forbindelse fået tildelt 5 kvotepladser pr. kalenderår.

Vigtigt

Det er meget vigtigt, at du ikke tilmelder dig eventkoordinatoruddannelsen på grundforløb 2 uden at have en kvoteplads først. Skolen vil ikke lade dig fortsætte på uddannelsen, og du risikere at bruge et ”klip” på en uddannelses, som du må springe fra igen. Har du allerede en praktikplads, så kommer du selvfølgelig ind.

Procedure for tildeling af disse pladser til elever, der ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”

Hvis du går på grundforløb 1 på enten EUD eller EUX og vil fortsætte på grundforløb 2 på eventkoordinatoruddannelsen:

 • I forbindelse med valg uddannelsesretning på GF2, skal du kontakte skolens praktikpladskonsulent, hvor du skal til en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Hvis du tilmelder dig direkte på grundforløb 2 på enten EUD eller EUX:

 • Hvis du ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”, skal du kontakte skolens praktikpladskonsulent inden du tilmelder dig på optagelse.dk. Her vil du skulle aftale et møde på skolen, hvor du har en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Hvis du tilmelder dig 5 ugers grundforløb for studenter:

 • Hvis du ønsker uddannelsesretningen ”Eventkoordinator”, skal du kontakte skolens praktikpladskonsulent inden du tilmelder dig på optagelse.dk. Her vil du skulle aftale et møde på skolen, hvor du har en vurderingssamtale. Her kan du fortælle om dine egne ønsker og om de muligheder, du selv forventer at have. Efter samtalen vil du få en vurdering, som indeholder et ja eller et nej. Svaret vil afhænge af en helhedsvurdering på, hvorvidt dit ønske og dine faktiske muligheder reelt er til stede.

Ved brug af www.optagelse.dk – elevadministrationens håndtering i praksis

Skolens administration er opmærksom på, at de elever, som tilmelder sig eventkoordinatoruddannelsen direkte på grundforløb 2 på enten EUD eller EUX ikke kan optages uden en forudgående vurderingssamtale med skolens praktikpladskonsulent, OG et efterfølgende ja fra denne.

Samtaler via studievejledning

Hvis en elev går på grundforløb 1, eller hvis en elev i øvrigt påtænker at påbegynde eventkoordinatoruddannelsen på grundforløb 2 på et 20 ugers, 10 ugers eller et 5 uges forløb, så skal studievejlederne henvise til skolens praktikpladskonsulent. Dette gælder tillige for elever, der kommer fra andre skoler. Undtaget er dog elever, der allerede har indgået en uddannelsesaftale inden for uddannelsen. Studievejlederne kan således ikke anbefale direkte optagelse på grundforløb 2 til denne uddannelsesretning.

Væsentlige kriterier for at opnå godkendt kvoteplads

 Vurderingssamtalen foregår ud fra et lille spørgeskema med en række standardspørgsmål. I samtalen vurderes der på, om den branche inden for eventområdet er en stor eller lille branche, og hvor meget den fylder i vort lokalområde. Der vurderes ligeledes på om ansøger har kontakt til branchen og kender til de vilkår, der hersker dér. Endelig vurderes der på, hvor realistisk den enkelte ansøgers egne personlige og faglige kompetencer, skønnes at passe til den jobprofil inden for eventkoordinatoruddannelsen, som ansøger ønsker sig. Vurderingssamtalen ender ud i et konkret ja eller nej til en kvoteplads. Praktikpladskonsulent eller studievejledere kan hjælpe med råd og vejledning om andre beslægtede merkantile uddannelsesmuligheder på grundforløb.

Kontaktoplysning på praktikpladskonsulenten

Michala Duvier: Mail: mdu@khs.dk, mobil: 2264 9482

Klageadgang

Hvis du ikke er tilfreds med svaret på en ansøgning om adgang til en af skolens kvotepladser, og du samtidig mener at have argumenter for at du alligevel skal komme i betragtning, så skal du klage til afdelingens ledelse på følgende mailadresse: hs@khs.dk 

 

Værdier på EUX Business

På EUX Business lægger vi særligt vægt på de fire værdier:

• Faglighed
• Dialog
• Trivsel
• Fællesskab

Vi lægger vægt på, at alle elever bliver så dygtige som muligt og lærer at leve op til de faglige krav, der stilles på uddannelsen og af erhvervslivet.

Da vi på skolen er vi mange mennesker sammen, lægger vi udover de faglige krav også stor vægt på den daglige trivsel. Hvis alle skal komme til orde og trives på skolen, er det vigtigt, at der er en god og fornuftig dialog mellem os.

Det er blandt andet vigtigt, at vi taler pænt til hinanden og udviser respekt over for hinanden, både lærere og elever imellem og elever indbyrdes. God trivsel kommer blandt andet af, at den enkelte kan føle sig tryg på skolen, og den tryghed kommer blandt andet af respekten for hinanden, at der ikke mobbes og at der er en god og positiv stemning på afdelingen. Et godt fællesskab øger også den gode trivsel.

Det skal være rart at tage af sted til skole hver morgen!

Hvad er EUX Business?

EUX Business giver dig mulighed for at komme hurtigt ud i erhvervslivet og gøre karriere, men uddannelsen åbner samtidig muligheden for at fortsætte studierne på en videregående uddannelse. På EUX har du nemlig mulighed for – på én gang – at få en erhvervsuddannelse og generel studiekompetence til videregående studier. Efter to år på skole opnår du bevis på første del af din EUX, og det giver dig generel studiekompetence til videregående uddannelser. Efter dine to år på skolen går du i lære i en virksomhed i yderligere to år, og du har nu et samlet EUX-bevis.

Hvis du allerede efter to på skolen vælger at fortsætte på en videregående uddannelse, betyder det, at du ikke færdiggør den samlede EUX Business-uddannelse.

Opbygning

EUX Business – fagretningen til Kontor, Handel, Detail og Event
På det første år på EUX Business skal du have otte grundfag på niveau C, hvoraf de tre afsluttes efter et halvt år (dansk, engelsk, samfundsfag), og de sidste fem afsluttes efter et år (it, erhvervsøkonomi, matematik, organisation og afsætning/finansiering). I løbet af det første år ligger der også en række uger med vores erhvervsfag, hvor du introduceres til erhvervslivet inden for emner som fx arbejdspladskultur, praktiksøgning, arbejdsplanlægning og innovation.
Herefter følger et studiekompetenceår, hvor der er mulighed for at sammensætte fag, så de svarer til de fem uddannelsesområder: kontor, finans, detail, handel og event. Alle skal igennem Erhversområde (EO) 1 og Erhvervsområde (EO) 2 samt afslutte med et Erhvervsområdeprojekt, og herudover skal man afslutte følgende niveauer alt efter uddannelsesønske:
Kontor og Handel: Dansk A, Engelsk B, It B, Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B, Kulturforståelse C eller Tysk C eller Erhvervsret C. Desuden er der en række valgfag, hvoraf to skal gennemføres på niveau B eller et på niveau B og to på niveau C.

 • Detail: Dansk A, Engelsk B, It B, Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B, Tysk C eller Erhvervsret C eller Innovation C. Desuden er der en række valgfag, hvoraf to skal gennemføres på niveau B eller et på niveau B og to på niveau C.
 • Event: Dansk A, Engelsk B, It B, Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B, Tysk C eller Erhvervsret C eller Psykologi C. Desuden er der en række valgfag, hvoraf to skal gennemføres på niveau B eller et på niveau B og to på niveau C.EUX Business uddannelsen oversigt

Praksis og relevans i fokus
Undervisningen og fagene er skræddersyede, så de ligger helt tæt på praksis ude i virksomhederne. Skoletiden og praktiktiden hænger derfor tæt sammen – og du bruger din skoletid på ting, som du reelt kan anvende til noget i dit kommende job!
Undervisningen tilrettelægges som en kombination mellem undervisning i større eller mindre grupper samt tværfaglige projekter. Vores hverdag er sat sammen af tre moduler ( 3, 2 og 2 lektioner), dvs. tre fag pr. dag. Nogle dage eller uger bryder vi skemaet op med projektarbejde, tilvalgsfag eller arrangementer af både faglig og social art.

Studietur og Erasmus+
På andet år af uddannelsen skal EUX Business en uge på en spændende studietur til New York, USA. Studieturen har et højt fagligt indhold og skal opfattes som undervisning. På turen skal vi bl.a. besøge FN, finansområdet Wall Street og se nærmere på byens fascinerende detailhandel.
Studieturens samlede pris udgør ca. 7000 kr. og betales over rater gennem 1½ år. Vi opfordrer alle kommende EUX Business elever til at deltage.
Herudover er det muligt at rejse ud tre uger med Erasmus+, hvor du kommer på sprogskole og i praktik i en virksomhed et sted i Europa.

Studiemiljø på EUX Business
Vi tror på, at mennesker trives bedst og lærer mest i omgivelser, der er præget af trivsel, dialog og fællesskab. Vi tror på, at du kommer her, fordi du har lyst, og fordi du gerne vil lære noget.
En god skole er for os en skole, hvor også rammerne er i orden. Vi kan tilbyde gode kantineforhold, gode undervisningslokaler og et godt bibliotek. Vi har et elevråd, som har reel indflydelse. Vi har alt i alt et fagligt og pædagogisk såvel som psykisk og æstetisk godt miljø.
Det er sådan, vi gerne vil det, og derfor har vi nogle få og enkle "leveregler", som alle overholder. De handler om gensidig respekt og medansvar og sikrer, at du og dine kammerater har reel mulighed for at påvirke studiemiljøet.

Fastholdelse, støtte og tutorsamtaler
Vores tutorer og undervisere hjælper dig med at afklare den tvivl og de spørgsmål, du sikkert får under din uddannelse. Du kan i denne artikel læse, hvordan vi arbejder med at få vendt negative tanker til positiv handling på EUX Business.

Sund mad til en rimelig pris
Caféen har hver dag varme og lune retter, salatbuffet, lækre sandwich og meget andet sundt på menuen. Dertil kommer et udvalg af frisk frugt og hjemmebagt kage.
Mediecenter
Skolens Mediecenter er bl.a. fagbibliotek for elever og lærere. Her kan du søge informationer i bøger, tidsskrifter, databaser og på internettet. Hvis der er noget Mediecenteret ikke har, hjælper bibliotekaren altid med at skaffe det hjem til dig.

Computere
Som elev på EUX - Business medbringer du din egen bærbare computer til undervisningen. Der er naturligvis mulighed for it-support og trådløst internet på skolen. Programmer, der skal bruges i undervisningen, vil være tilgængelige, også selv om du anvender din egen bærbare.

Røgfrihed 
Køge Handelsskole er en røgfri skole. Rygning må ifølge lovgivningen slet ikke finde sted på skolens matrikel (grund).


En handicapvenlig skole 
Køge Handelsskole er en handicapvenlig skole. Der er fine adgangsforhold og brede gange.

Afdeling
EUD Business

EUX Business
EUX Business

Varighed
3 år og 8 måneder


Adganskrav
Bestået 9. klasse


Økonomi
SU og elevløn

3 år og 8 måneder

10 Uger
8 Uger
4 Uger
12 Uger

Grundforløb

Praktik

Skole

Næste studiestart:

 • Optagelsesprøver:
  • Dansk, 23. juni 2021 kl. 9 - 11 
  • Matematik, 23. juni 2021 kl. 12 - 14
 • EUX GF1 10. august 2021
 • EUX studiekompetenceåret starter 10. august 2021
 • EUX GF2 18. januar 2022

Læs mere
Du kan læse mere om EUX Business i vores folder

Andre studieretninger på EUX Business

Elevhåndbog

Læs mere om EUX Business i vores elevhåndbog

Hovedforløb

To år i virksomhedspraktik

Optagelse på EUD

Ansøgning om optagelse på EUD Business – Butik, Handel og Event skal ske via din folkeskole eller via optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse indtil skolestart! For at blive optaget på EUD Business skal du have bestået Folkeskolens Afgangsprøve med mindst karakteren 02 i hver af fagene dansk og matematik. Er du i tvivl om dine muligheder, kan du kontakte en af skolens studievejledere.

Ansøg om optagelse på EUD

Kontakt & Information

Studiecentret kan hjælpe dig med de fleste spørgsmål om skema, SU, fag, eksamen, transport og meget mere.

Studiecentrets åbningstider er: 

 • mandag kl. 8 - 15
 • tirsdag kl. 8 - 10
 • onsdag kl. 8 - 15
 • torsdag kl. 8-10
 • fredag kl. 8 - 14

Susanne Hald

Uddannelsessekretær EUD/EUX/EUS/EUV (optagelse)

E-mail: sha@khs.dk

Tlf: 91346698